خانواده و تربیت جنسی , 2015-05-06

عنوان : ( در جستجوی پیام های جنسی مؤثر بر خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری , حسن اسلامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیام¬های مؤثر بر خویشتن¬داری جنسی دانش¬¬آموزان پسر مقطع متوسطه به منظور تدوین محتوای مطلوب صورت گرفت. روش پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی می¬باشد. جامعه¬ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش¬¬آموزان پایه¬های اول، دوم و سوم متوسطه حاضر در کلاس¬های آموزشی تابستانه در سال 94-1393بودند. با روش نمونه¬گیری خوشه¬ای114 نفر از دانش¬آموزان در این پژوهش شرکت داده شدند که پرسشنامه¬ محقق ساخته توسط آنان تکمیل شد. برای پاسخگویی به سوال پژوهش، به منظور شناسایی پیام¬های موثر بر خویشتن¬داری جنسی دانش¬¬آموزان پسر مقطع متوسطه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده¬های فوق از نرم افزار اس پی اس اس 16 استفاده شد. پیام¬های مستخرج از منابع تربیت جنسی، در سیزده مؤلفه جای گرفتند که نتایج پژوهش نشان داد دانش¬آموزان پیام¬های مرتبط با مؤلفه¬های«ترهیبی جسمی»، «ترهیبی اجتماعی»، «ترغیبی معنوی»، «عوامل مؤثر بر خویشتن¬داری» و «بهشت» را جزو مؤثرترین پیام¬¬ها بر میزان خویشتن¬داری خود، عنوان کردند.

کلمات کلیدی

, پیام, خویشتن داری جنسی, محتوا, مقطع متوسطه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049375,
author = {غفاری, ابوالفضل and حسن اسلامیان},
title = {در جستجوی پیام های جنسی مؤثر بر خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه},
booktitle = {خانواده و تربیت جنسی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پیام، خویشتن داری جنسی، محتوا، مقطع متوسطه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T در جستجوی پیام های جنسی مؤثر بر خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
%A غفاری, ابوالفضل
%A حسن اسلامیان
%J خانواده و تربیت جنسی
%D 2015

[Download]