چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( بررسی تأثیر غلظت های مختلف پتاسیم بر روی مقادیر مقاومت فروروی خاک و پایداری خاکدانه ها )

نویسندگان: الهام فراهانی , حجت امامی , امیر فتوت , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثر پتاسیم بر ساختمان خاک و مقادیر مقاومت مکانیکی خاک از جمله مقاومت فروروی (PR) انجام شد. شاخص CROSS که مشابه SAR می باشد برای ساختن محلول های تیمار استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین مقدرا PR (هوا-خشک) یعنی 5.9-4.9 مگاپاسکال و کمترین درصد پایداری خاکدانه در تیمارهای شماره 5 و 6 (شامل K = 26-27 meq/L) در مقایسه با نمونه شاهد و سایر تیمارهای با غلظت کمتر پتاسیم مشاهده شد. همچنین تیمار شماره 2 نیز با دارا بودن مقدار مساوی یونهای +Na و +K (مقدرا پتاسیم کمتر نسبت به تیمارهای 5 و 6)نتایج مشابه تیمارهای 5 و 6 نشان داده است. احتملا این نتیجه را می توان به مضاعف شدن اثر این دو یون تک ظرفیتی نسبت داد. بر اساس این نتایج، K به عنوان یک کاتیون تک ظرفیتی توانست در خاک تخریب و ساختمان ناپایدار ایجاد کند.

کلمات کلیدی

, شاخص CROSS, پتاسیم, مقاومت فروروی خاک, پایداری خاکدانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049376,
author = {فراهانی, الهام and امامی, حجت and فتوت, امیر and خراسانی, رضا},
title = {بررسی تأثیر غلظت های مختلف پتاسیم بر روی مقادیر مقاومت فروروی خاک و پایداری خاکدانه ها},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {شاخص CROSS، پتاسیم، مقاومت فروروی خاک، پایداری خاکدانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر غلظت های مختلف پتاسیم بر روی مقادیر مقاومت فروروی خاک و پایداری خاکدانه ها
%A فراهانی, الهام
%A امامی, حجت
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]