خانواده و تربیت جنسی , 2015-05-06

عنوان : ( بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسایل اساسی مرتبط با آن )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تربیت جنسی یکی از پیچیده¬ترین و مهم¬ترین ابعاد تعلیم و تربیت است که در چگونگی شکل¬گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. با نظر به اینکه واکاوی و تحلیل مباحث نظری حوزه تربیت جنسی می-تواند زمینه ساز روشنگری و تنویر اذهان محققان و علاقه مندان به این حوزه مطالعاتی گردد، در پژوهش حاضر که با هدف بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسایل اساسی مرتبط با آن انجام گردید به ارائه تعاریف و مفاهیم تربیت جنسی؛ ابعاد تربیت جنسی شامل سه بعد سه بعد بهداشت جنسی، اخلاق جنسی و آینده جنسی؛ دیدگاه¬های مطرح در زمینه¬ی تربیت جنسی شامل: دیدگاه تفریطی نسبت به انگیزه جنسی و مسایل مربوط به آن، دیدگاه معتقد به رواج آزادی جنسی، و دیدگاه معتقد به دیدگاه اعتدال در زمینه امور جنسی؛ تربیت جنسی از منظر دین اسلام؛ بررسی نحوه مواجهه با غریزه جنسی در فرهنگ اسلامی و غربی؛ تشریح اهمیت و جایگاه برنامه درسی تربیت جنسی در نظام¬ آموزشی و همچنین به ارائه خلاصه ای از اهم مطالعات مرتبط با تربیت جنسی در نظام¬های تعلیم و تربیت دنیا، پرداخته شد ه است.

کلمات کلیدی

, تربیت, تربیت جنسی, تعلیم و تربیت, برنامه درسی تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049377,
author = {غفاری, ابوالفضل},
title = {بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسایل اساسی مرتبط با آن},
booktitle = {خانواده و تربیت جنسی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تربیت، تربیت جنسی، تعلیم و تربیت، برنامه درسی تربیت جنسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسایل اساسی مرتبط با آن
%A غفاری, ابوالفضل
%J خانواده و تربیت جنسی
%D 2015

[Download]