هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09

عنوان : ( پردازش تصاویر ماهواره¬ای Landsat و Aster جهت بارز¬سازی زون¬های آلتراسیونی در منطقه اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب شرقی خوسف) )

نویسندگان: سمانه نادرمزرجی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه شاه سلطان علی در 50 کیلومتری جنوب غربی، شهرستان خوسف واقع شده است. در این تحقیق از پردازش داده¬های ماهواره Landsat با استفاده از روش ترکیب نسبت باندی برای بارزسازی زون¬های آلتراسیون، و از داده¬های سنجنده Aster به روش نقشه¬برداری زاویه طیفی (SAM) برای بارزسازی کانی¬ها استفاده شده است. در پردازش به روش SAM کانی¬های اپیدوت و کلریت در شمال و مرکز منطقه با وسعت تقریبی 12 کیلومتر مربع تشخیص داده شده است. که این دو کانی شاخص زون پروپلیتیک می¬باشد، و کانی¬های سرسیت و کوارتز نیز در نیمه جنوبی منطقه با وسعت 20 کیلومتر مربع آشکار سازی شده است، که اطلاعات فوق کاملا با مطالعات صحرایی منطبق است. همچنین اکسیدها و هیدرواکسیدهای آهن از جمله، کانی¬های گوتیت، ژاروسیت و هماتیت نیز به همین روش بارزسازی شده است، این کانی¬ها غالبا در جنوب منطقه همراه با آلتراسیون QSP مشاهده می¬گردد. در جنوب شرقی منطقه دو کانی آلونیت و کائولینیت با وسعت 5/0 کیلومتر مربع آشکار سازی شده است، که در مطالعات صحرایی علاوه بر جنوب شرقی بخش کوچکی از مرکز منطقه نیز آلتراسیون آرژیلیکی را نشان می¬دهد. با توجه به گسترش آلتراسیون و تنوع زون¬های آلتراسیونی از جمله توسعه آلتراسیون پروپلیتیک در شمال، و آلتراسیون QSP در نیمه جنوبی، به همراه حضور اکسید آهن در غالب رگچه و رگه¬های اکسیدی احتمال حضور کانی¬سازی شدید در منطقه وجود دارد. که این خود اهمیت اکتشاف این منطقه برای سیستم¬های مس پورفیری را نشان می¬دهد.

کلمات کلیدی

, ترکیب نسب باندی, نقشه برداری زاویه طیفی, آلتراسیون, شاه سلطان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049391,
author = {نادرمزرجی, سمانه and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {پردازش تصاویر ماهواره¬ای Landsat و Aster جهت بارز¬سازی زون¬های آلتراسیونی در منطقه اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب شرقی خوسف)},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {ترکیب نسب باندی- نقشه برداری زاویه طیفی- آلتراسیون- شاه سلطان علی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پردازش تصاویر ماهواره¬ای Landsat و Aster جهت بارز¬سازی زون¬های آلتراسیونی در منطقه اکتشافی شاه سلطان علی (جنوب شرقی خوسف)
%A نادرمزرجی, سمانه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2015

[Download]