اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03

عنوان : ( اعتبار داده های چکش اشمیت حاصل از سطوح صاف سنگهای آذرین متبلور )

نویسندگان: علی همتی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسن مومیوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور ارزیابی قابلیت اعتبار داده های چکش اشمیت ماخذ از سطوح با زبری متفاوت 5310 مورد آزمون اندازه گیری سختی واجهشی چکش اشمیت روی سه نوع سطوح با مورفولوژی و زبری سطح متفاوت حاصل از 51 تیپ مختلف سنگ آذرین متبلور )گرانیت تا گابرو( انجام گردید. نتایج آزمون از حداقل 30 رکورد چکش اشمیت نوع L بروی سه نوع نمونه اخذ گردید: 5( نمونه های بلوکی با سطوح صاف حاصل از برش تیغه سنگبری، 2( نمونه های بلوکی با سطوح شکستگی های کششی حاصل از استخراج سنگ در معادن بوسیله نعل پارس. 3(همچنین آزمون روی سطوح جانبی حداقل 3 نمونه مغزه سایز NX تهیه شده از هر بلوک. عدد شاخص میانگین چکش اشمیت مطابق توصیه های استاندارد و از روی 30 رکورد اخذ شده هر نوع سطوح تعیین و در مقابل نوع نمونه ها پلات گردید. نتایج غیر قابل انتظار بود. اعداد چکش اشمیت اخذ شده از سطوح شکستگی های کششی با اعداد بدست آمده از سطوح جانبی مغزه ها و سطوح صاف برشی همان نمونه ها بطور میانگین به ترتیب 51 و 51 واحد اختلاف داشتند. این موضوع هم ارزی داده های چکش اشمیت از سه نوع سطوح متفاوت بویژه سطوح صاف بلوکی و سطوح جانبی مغزه ها را مورد تردید قرار داد . با تعیین مقاومت فشاری یک محوری نمونه مغزه های اخذ شده از بلوک ها و پلات رکورد های چکش اشمیت ماخذ از سطوح مختلف در برابر مقاومت فشاری یک محوری معلوم گردید اعداد چکش اشمیت ماخذ از سطوح شکستگی های کششی علی رغم بزرگی پایین نسبت به اعداد چکش اشمیت ماخذ از سایر سطوح، همبستگی بالاتری با مقاومت فشارشی یک محوری دارند. اثبات عمومیت این یافته برای سایر انواع سنگ ها و مصالح توسط مطالعات بیشتر میتواند قابلیت تخمین مقاومت فشاری یک محوری را با ترجیح سطوح شکستگی های کششی بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, چکش اشمیت, زبری سطوح, مقاومت فشاری تک محوری, تخمین غیر مستقیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049412,
author = {همتی, علی and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حسن مومیوند},
title = {اعتبار داده های چکش اشمیت حاصل از سطوح صاف سنگهای آذرین متبلور},
booktitle = {اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چکش اشمیت، زبری سطوح، مقاومت فشاری تک محوری، تخمین غیر مستقیم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اعتبار داده های چکش اشمیت حاصل از سطوح صاف سنگهای آذرین متبلور
%A همتی, علی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حسن مومیوند
%J اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2014

[Download]