معماری و شهرسازی, دوره (17), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (29-36)

عنوان : ( بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , محسن رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکان علاوه بر بعد مادی، از بعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی در ساکنان خود ایجاد م یکند. به واسطه این احساسات، نوعی تعلق به مکان در افراد ایجادشده که منجر به شک لگیری هویت مکانی م یشود که همگام با برنام هریزی پست مدرن عمدتاً در سطح محلات شهری مطرح است. این حس تعلق مکانی بر مشارکت و سرمایه اجتماعی تأثیر م یگذارد، که تحلیل این فرآیند هدف این مقاله است و هدف دیگر معرفی کاربرد مد لهای ساختاری )به علت چند بعدی بودن ابعاد بررسی و وجود متغیرهای مکنون( در حوزه مطالعات شهری است. در این تحقیق تحلیلی و همبستگی، نمون های 500 نفری از ساکنین محلات منطقه 4 و 11 شهر مشهد به عنوان نمونه انتخاب شده و هر یک از متغیرهای س هگانه تحقیق، که عبارتند از حس تعلق مکانی، مشارکت و سرمایه اجتماعی، با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت و سپس چهار مدل از چگونگی روابط متفاوت میان متغیرها تهیه شد. که نتایج آنها نشان م یدهد؛ مدل تأثیرگذاری حس تعلق مکانی در افزایش سرمای ههای اجتماعی از طریق متغیر واسط های مشارکت بهتر از بقیه این روابط را تب یین میک‌ند، به عبارت دیگر در یک رابطه علی غیرمستقیم، تقویت حس تعلق مکانی باعث افزایش مشارکت و افزایش سرمایه اجتماعی م یگردد.

کلمات کلیدی

, حس تعلق مکانی, مشارکت, سرمایه اجتماعی, مدل سازی معادلات ساختاری, شهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049431,
author = {رهنماء, محمدرحیم and محسن رضوی},
title = {بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد},
journal = {معماری و شهرسازی},
year = {2012},
volume = {17},
number = {2},
month = {July},
issn = {2228-6020},
pages = {29--36},
numpages = {7},
keywords = {حس تعلق مکانی، مشارکت، سرمایه اجتماعی، مدل سازی معادلات ساختاری، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محلات شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A محسن رضوی
%J معماری و شهرسازی
%@ 2228-6020
%D 2012

[Download]