علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (55), سال (2016-9) , صفحات (23-31)

عنوان : ( اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنی )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , سمیرا مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری های عفونی ایجاد شده توسط سویه های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک، در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران در حال افزایش چشمگیری می باشد، از این رو تلاش های بسیاری جهت یافتن ترکیبات جدید به عنوان جایگزین برای آنتی بیوتیک ها در حال انجام می باشد. لذا در این پژوهش تجربی، اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی چای ترش بر تعدادی از سویه های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج درمانی مورد پژوهش قرار گرفت. عصاره چای ترش با استفاده از دستگاه خلا از مرکز (روتاری) آماده گردید. 20 سویه اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه شد. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره چای ترش در شش غلظت مختلف با روش رقیق سازی در محیط مایع بر اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس تعیین گردید. نتایج نشان داد اشرشیا کلی به ترتیب مقاوم به آنتی بیوتیک های پنی سیلین (9/75)، اریترومایسین (3/58)، تتراسیکلین (9/56) و سفکسیم (37) درصد و برای استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب پنی سیلین (5/83)، سفکسیم (80) اریترومایسین (6/55) و تتراسیکلین (1/26) درصد بودند. نتایج این مطالعه بیانگر تاثیر مطلوب عصاره اتانولی چای ترش بر سویه های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک بود، به نحوی که MIC عصاره اتانولی چای ترش برای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 16 و 4 میلی گرم بر میلی لیتر بود. به طور کلی عصاره چای ترش توانایی مهار سویه های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک را دارد. بنابراین با انجام مطالعات گسترده تر می توان از عصاره اتانولی چای ترش در صنعت داروسازی برای درمان های دارویی بهره برد. واژگان کلیدی: چای ترش، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، ضد باکتری، عصاره

کلمات کلیدی

, چای ترش, اشرشیا کلی, استافیلوکوکوس اورئوس, ضد باکتری, عصاره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049435,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and وسیعی, علیرضا and مرتضوی, سید علی and سمیرا مرادی},
title = {اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {55},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {23--31},
numpages = {8},
keywords = {چای ترش، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، ضد باکتری، عصاره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A وسیعی, علیرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A سمیرا مرادی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]