بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (20), شماره (69), سال (2015-9) , صفحات (9-15)

عنوان : ( اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنس )

نویسندگان: هانیه کاشانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: در دهه های اخیر عفونت های ناشی از قارچ های فرصب طلب سبب افزایش چشمگیری در میزان بروز بیماری ها شده است، همچنین وجود محدودیت هایی در درمان بیماری های قارچی از قبیل کمبود و گرانی داروهای ضد قارچی،عوارض جانبی آنها و نیز مقاومت دارویی موجب توجه پژوهشگران به داروهای ضد قارچی جدید خصوصا داروهای گیاهی شده است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران بر دو سویه قارچی آسپرژیلوس نیجرو کاندیداآلبیکانس میباشد . روش کار: در این مطالعه تجربی اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و الکلی میوه درخت کاج تهران توسط دو روش دیسک دیفیوژن آگار در 4 غلظت ) 5 ، 30 ، 55 و 80 میلی گرم بر میلی لیتر (و کشت آمیخته انجام شد. سپس حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی تعیین گردید. در نهایت داده ها با نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقایسه میانگین ها در سطح اطمینان 05 / 0 p ≤ با آزمون آنالیز واریانس ) ANOVA ( انجام شد . یافته ها: MIC عصاره اتانولی برای آسپرژیلوس نیجر، 32 میلی گرم بر میلی لیتر و MFC عصاره اتانولی نیز در مورداین قارچ، 128 میلی گرم بر میلی لیتر بود. از طرفی MIC عصاره آبی و اتانولی در مورد کاندیدا آلبیکانس به ترتیب برابر 32 و 8 میلی گرم بر میلی لیتر و MFC نیز در مورد این قارچ 128 و 64 میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. در روش انتشار درآگار همه غلظت های عصاره اتانولی اثر بازدارندگی داشت. در روش کشت آمیخته آسپرژیلوس نیجر بیشترین مقاومت را در برابر عصاره اتانولی و آبی میوه درخت کاج تهران نشان داد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که عصاره آبی و مخصوصا اتانولی میوه درخت کاج تهران دارای اثرات ضد کاندیدایی می باشد، بنابراین می توان امیدوار بود که در آینده با جایگزینی این عصاره به جای داروهای ضد قارچی شیمیایی که همواره دارای اثرات جانبی زیادی می باشد بتوان عفونت های قارچی را کنترل کرد .

کلمات کلیدی

میوه درخت کاج تهران/ اثر ضد قارچی/ آسپرژیلوس نیجر / کاندیدا آلبیکنس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049437,
author = {کاشانی, هانیه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنس},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2015},
volume = {20},
number = {69},
month = {September},
issn = {1680-0192},
pages = {9--15},
numpages = {6},
keywords = {میوه درخت کاج تهران/ اثر ضد قارچی/ آسپرژیلوس نیجر / کاندیدا آلبیکنس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنس
%A کاشانی, هانیه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2015

[Download]