پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (2), شماره (1), سال (2000-12) , صفحات (87-102)

عنوان : ( چگونگی ارتباط نگرش نسبت به انشان با شیوه مدیریت و رشته تحصیلی مدیران )

نویسندگان: حسینعلی کوهستانی , رحیم شالیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت نقش مدیر در دستیابی موثر به اهداف از پیش تعیین شده سازمانها و همچنین نقش مهم مدیریت در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بررسی عوامل موثر در انتخاب سبکهای مدیریتی توسط مدیران ضروری به نظر می رسد. در تحقیق انجام شده تلاش گردید ارتباط بین رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان و سبکهای انتخابی مدیران بررسی شود. روش تحقیق زمینه یابی است که بر روی 50 نفر از مدیران و 150 نفر از دبیران دبیرستانهای نواحی 7 گانه مشهد که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید.

کلمات کلیدی

, نگرش, سبک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049438,
author = {کوهستانی, حسینعلی and شالیان, رحیم},
title = {چگونگی ارتباط نگرش نسبت به انشان با شیوه مدیریت و رشته تحصیلی مدیران},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2000},
volume = {2},
number = {1},
month = {December},
issn = {2251-6360},
pages = {87--102},
numpages = {15},
keywords = {نگرش، سبک مدیریت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونگی ارتباط نگرش نسبت به انشان با شیوه مدیریت و رشته تحصیلی مدیران
%A کوهستانی, حسینعلی
%A شالیان, رحیم
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2000

[Download]