پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (32), شماره (32), سال (2014-5) , صفحات (167-183)

عنوان : ( انواع ترمیم ها و جایگاه انها در توالی نوبت ها در گفت و گوهای روزمره زبان فارسی )

نویسندگان: حیدرعلی امینی , مسیح اله نعمتی , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در گفت و گوهای روزمره گاهی اتفاق می افتد که سخنگو به دلایلی در قسمتی از مکالمه اش مکث می کند و یا حرف و کلمه ای را تکرار می کند و یا وقفه ای در سخنانش ایجاد می کند. این رفتارها که نوع خاصی از تصحیح به شمار می رود، ترمیم نام دارد. تحقیق حاضر در جستجوی مشخص نمودن انواع ترمیم ها و جایگاه انها در توالی نوبت ها در گفت و گوهای روزمره زبان فارسی و نیز مشخص نمودن بسامد وقوعهر یک از انها و همچنین اغازگرهای واژگانی و غیرواژگانی همراه انهاست. این تحقیق شامل 254 جمله یا عبارت دارای عنصر قابل ترمیم است که طی یک ماه در سال 1392 از محیط های مختلف و در موضوعات مختلف جمع اوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که به طور کلی، ترمیم ها و جایگاه های انواع ترمیم در گفت و گوهای روزمره زبان فارسی با انچه «شگلاف و همکاران» (1977) در مورد زبان انگلیسی بیان کرده اند، یکسان است. همچنین مشخص شد که بسامد کاربرد خودترمیمی خوداغازی نسبت به سایر انواع ترمیم در مکالمات فارسی زبانان بیشتر است.

کلمات کلیدی

, ترمیم, تصحیح خطا, اغازگرهای واژگانی, آغازگرهای غیرواژگانی, مکالمه کاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049439,
author = {امینی, حیدرعلی and نعمتی, مسیح اله and شریفی, شهلا},
title = {انواع ترمیم ها و جایگاه انها در توالی نوبت ها در گفت و گوهای روزمره زبان فارسی},
journal = {پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی},
year = {2014},
volume = {32},
number = {32},
month = {May},
issn = {1735-1030},
pages = {167--183},
numpages = {16},
keywords = {ترمیم، تصحیح خطا، اغازگرهای واژگانی، آغازگرهای غیرواژگانی، مکالمه کاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انواع ترمیم ها و جایگاه انها در توالی نوبت ها در گفت و گوهای روزمره زبان فارسی
%A امینی, حیدرعلی
%A نعمتی, مسیح اله
%A شریفی, شهلا
%J پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی
%@ 1735-1030
%D 2014

[Download]