دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی , 2014-03-04

عنوان : ( رابطه هوش هیجانی، سلامت روانی با رضایت زناشویی پرسنل زندان شهر چناران )

نویسندگان: سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , شمیم رزاقی کاشانی , حامد توکلی , سیده مریم مشیریان فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی، سلامت روانی با رضایت زناشویی در پرسنل مرد زندان شهر چناران می باشد. روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهش پرسنل مرد زندان چناران و نمونه گیری به صورت تصادفی 60 نفر انتخاب شدند،که با استفاده از پرسشنامه های هوش هیجانی شوت، سلامت روان GHQ و مقیاس زوجی انریچ است. یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد و بین سلامت روان و رضایت زناشویی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد (سطح معناداری: 0.01)، همچنین نتایج نشان داد بین هوش هیجانی و سلامت روانی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد (سطح معناداری: 0.05)، علاوه بر آن هوش هیجانی 29 درصد از رضایت زناشویی را پیش بینی می کند. نتایج پژوهش نشان دهنده نقش مهم هوش هیجانی در رضایت زناشویی است، همانطور که پژوهشگرانی همچون گاتمن به نقش تنظیم هیجان اشاره داشته اند.

کلمات کلیدی

, هوش هیجانی, سلامت روان, رضایت زناشویی, پرسنل زندان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049448,
author = {مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and رزاقی کاشانی, شمیم and توکلی, حامد and مشیریان فراحی, سیده مریم},
title = {رابطه هوش هیجانی، سلامت روانی با رضایت زناشویی پرسنل زندان شهر چناران},
booktitle = {دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {هوش هیجانی، سلامت روان، رضایت زناشویی، پرسنل زندان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه هوش هیجانی، سلامت روانی با رضایت زناشویی پرسنل زندان شهر چناران
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A رزاقی کاشانی, شمیم
%A توکلی, حامد
%A مشیریان فراحی, سیده مریم
%J دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی
%D 2014

[Download]