کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی , 2014-04-23

عنوان : ( رابطه تاب‌ آوری و فرسودگی شغلی با تاکید بر نگرش مذهبی در کارمندان زندان )

نویسندگان: سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , شمیم رزاقی کاشانی , سیده مریم مشیریان فراحی , حامد توکلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه نگرش مذهبی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرسنل زندان قوچان است. روش پژوهش: روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است، جامعه پژوهش پرسنل مرد زندان قوچان هستند که با توجه به نمونه گیری تصادفی 60 نفر انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار های پژوهش مقیاس نگرش مذهبی براهنی، تاب آوری کانر و دیویدسون و فرسودگی شغلی مزلاچ است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین نگرش مذهبی و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (سطح معناداری: 0.05)، همچنین بین تاب آوری و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد (سطح معناداری: 0.05). آزمون تحلیل رگرسیون و ANOVA نشان داد نگرش مذهبی و تاب آوری می تواند 14 درصد از فرسودگی شغلی را پیش بینی کند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان دهنده رابطه بین نگرش مذهبی و تاب آوری با فرسودگی شغلی است و نتیجه این خواهد بود که اعتقاد به خدا و نگرش مثبت نسبت به یگانه بی همتا و همچنین تاب آوری به عنوان سازگاری مثبت می تواند باعث کاهش فرسودگی شغلی شود.

کلمات کلیدی

, نگرش مذهبی, تاب آوری, فرسودگی شغلی, پرسنل زندان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049449,
author = {مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and رزاقی کاشانی, شمیم and مشیریان فراحی, سیده مریم and توکلی, حامد},
title = {رابطه تاب‌ آوری و فرسودگی شغلی با تاکید بر نگرش مذهبی در کارمندان زندان},
booktitle = {کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نگرش مذهبی، تاب آوری، فرسودگی شغلی، پرسنل زندان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه تاب‌ آوری و فرسودگی شغلی با تاکید بر نگرش مذهبی در کارمندان زندان
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A رزاقی کاشانی, شمیم
%A مشیریان فراحی, سیده مریم
%A توکلی, حامد
%J کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی
%D 2014

[Download]