دین و سلامت, دوره (3), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (39-48)

عنوان : ( پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهد )

نویسندگان: سیده مریم مشیریان فراحی , علی غنائی چمن آباد , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , مصطفی نجمی , حامد غفاریان مسلمی , محمد محمد دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابقه و هدف: باتوجه به افزایش جرم و جنایت و آسیب های وارده ناشی از جرم در جامعه بررسی عللی که افراد را مستعد ارتکاب جرم می کند و یا از وقوع آن جلوگیری می کند در حیطه علم روانشناسی موضوع حیاتی می باشد بنابراین هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی با دشواری تنظیم هیجان در مجرمین می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و حجم نمونه 70 نفر می باشد، که به صورت تصادفی از مجرمین زندان مشهد در سال 1393 انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان و هوش معنوی، آزمون های مورد استفاده در تحلیل داده ها، شاخصی توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر و در نهایت ایجاد مدل ساختاری می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد بین دشواری تنظیم هیجان و مولفه های هوش معنوی رابطه منفی معناداری وجود دارد (سطح معناداری: 01/0)، نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد، درک و ارتباط سرچشمه ی هستی به طور مستقیم بر دشواری تنظیم هیجان تاثیر می گذارد، همچنین زندگی معنوی هسته ی درونی بر دشواری تنظیم هیجان تاثیر می گذارد و همچنین عامل دوم هوش معنوی زندگی معنوی هسته ی درونی به طور مستقیم و غیرمستقیم در مجموع می تواند پیش بینی کننده دشواری تنظیم هیجان باشد که این روابطه علت و معلولی در سطح معناداری می باشد. استنتاج: باتوجه به یافته ها استنباط می شود که معنویت و تنظیم هیجانی می تواند عاملی مهمی در سازگاری افراد در مقابل عوامل فشارزا باشد و در پیش گیری از ارتکاب به جرم موثر واقع شود. همچنین به طور کلی معنویت پیش بینی کننده کاهش دشواری فرد در تنظیم هیجانی می باشد.

کلمات کلیدی

, هوش معنوی, دشواری تنظیم هیجان, خودتنظیمی هیجانی, مجرمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049451,
author = {مشیریان فراحی, سیده مریم and غنائی چمن آباد, علی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی and نجمی, مصطفی and غفاریان مسلمی, حامد and محمد محمد دوست},
title = {پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهد},
journal = {دین و سلامت},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-5268},
pages = {39--48},
numpages = {9},
keywords = {هوش معنوی، دشواری تنظیم هیجان، خودتنظیمی هیجانی، مجرمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهد
%A مشیریان فراحی, سیده مریم
%A غنائی چمن آباد, علی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%A نجمی, مصطفی
%A غفاریان مسلمی, حامد
%A محمد محمد دوست
%J دین و سلامت
%@ 2345-5268
%D 2015

[Download]