دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (21), شماره (5), سال (2014-8) , صفحات (28-44)

عنوان : ( بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , ماندانا غفوری ساداتیه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات توسعه یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می کند. در این مقاله سعی شده اثرات توسعه یافتگی بر میزان جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور تعمیم یافته در بازه زمانی 1363-1385 استفاده شده است. از بیم مولفه های مختلف توسعه یافتگی از مولفه هایی که در ادبیات معاصر بیشتر مورد توجه بوده اند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پرونده های مختومه در دادگاه ها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلامحل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، شاخص فرهنگی توسعه یافتگی (نرخ باسوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با کیزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معناداری دارد. شاخص توسعه یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی و معناداری با میزان جرم دارد.

کلمات کلیدی

, اقتصاد جرم, توسعه, سواد, رشد اقتصادی, بیکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049454,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and غفوری ساداتیه, ماندانا},
title = {بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {5},
month = {August},
issn = {2322-4177},
pages = {28--44},
numpages = {16},
keywords = {اقتصاد جرم، توسعه، سواد، رشد اقتصادی، بیکاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A غفوری ساداتیه, ماندانا
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2014

[Download]