مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (10), شماره (30), سال (2015-8) , صفحات (13-28)

عنوان : ( بررسی اثرات گردشگری خانه های دوم در توسعه جوامع محلی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کامشگان و چنگوره- شهرستان اوج) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , احمد رومیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری خانه های دوم به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای جدید توانسته است نقش مؤثری در توسعه مناطق روستایی ایفا کند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات گردشگری خانه های دوم درتوسعه جوامع محلی روستاهای کامشگان و چنگوره (شهرستان اوج) می باشد و به دنبال پاسخ گویی به این سوال می باشد: آیا گردشگری خانه های دوم توانسته است منجر به توسعه روستایی در ابعاد (اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی) در منطقه مورد مطالعه شود؟ نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است جامعه آماری این تحقیق 1177خانوار محاسبه شده است که از طریق فرمول اصلاح شده کوکوان 107 پرسشنامه بدست آمده و به صورت تصادفی بین خانوارها توزیع گردد تا اصل شانس برای همه رعایت شود. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، فریدمن، تحلیل مسیر و کروسکال والیس) استفاده شده است. یافته ها این پژوهش نشان داد که بین شاخص ها به کارگرفته شده رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد به طوری که بعد اقتصادی و کالبدی بیشترین اثرات و بعد اجتماعی و محیطی کمترین اثرات را به دنبال داشته است و از طرف دیگر، روستایی کامشگان به دلیل سرمایه گذاری مالکان خانه های دوم و دسترسی به خدمات، حمل نقل، زیرساخت و جاذبه متنوع بیشترین اثرات در زمینه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، که نشان دهنده تأثیرات گردشگری خانه های دوم در ایجاد توسعه روستایی و گسترش ابعاد اقتصادی- اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی در محدوده مورد مطالعه می باشد می توان از آن به عنوان راهبردی برای کاهش مهاجرت، فقر و توسعه روستایی بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, آثار اقتصادی, آثار اجتماعی و فرهنگی, آثار کالبدی, آثار زیست محیطی. توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049458,
author = {عنابستانی, علی اکبر and رومیانی, احمد},
title = {بررسی اثرات گردشگری خانه های دوم در توسعه جوامع محلی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کامشگان و چنگوره- شهرستان اوج)},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2015},
volume = {10},
number = {30},
month = {August},
issn = {2008-2940},
pages = {13--28},
numpages = {15},
keywords = {آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و فرهنگی، آثار کالبدی، آثار زیست محیطی. توسعه روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات گردشگری خانه های دوم در توسعه جوامع محلی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کامشگان و چنگوره- شهرستان اوج)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A رومیانی, احمد
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2008-2940
%D 2015

[Download]