پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (22), شماره (25), سال (2015-3) , صفحات (59-83)

عنوان : ( بررسی انتقادی اخلاق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات )

نویسندگان: عماد حاتمی گروه , ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی انتقادی اخلاق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات است که نوعی اخلاق ارتباطی را مطرح می کند. دیدگاه نادینگز، که بر مبانی فلسفی فمینیسم، عاطفه گرایی، هستی گرایی، طبیعت گرایی عملگرا و قائل بودن به شر در جهان مبتنی است، از دید کتاب مفاتیح الحیات جوادی آملی، که بر مبانی فلسفی حکمت متعالیه، عقلگرایی دینی، مطلق گرایی، محوریت ارزشهای انسانی و احسن بودن نظام آفرینش مبتنی است، مورد نقد قرار گرفته است؛ بدین منظور این مقاله از روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای بهره میگیرد. نتایج حاکی است که به رغم نقاط مثبت دیدگاه نادینگز مانند تأکید بر عنصر عاطفه، برقراری ارتباط دو طرفه، که نیازمند درک متقابل است و دیدن دنیا از دید شخص مورد دلمشغولی از نظر نادیده گرفتن منابع خارجی تقدس، تأکید بیش از حد بر عنصر عاطفه و روابط رو در رو و نادیده گرفتن عقل، جنسیت گرایی، نسبیت گرایی و قائل بودن به شر در جهان دیدگاه جامعی نیست و لذا از دیدگاه دینی قابل نقد است. بنابراین از مبانی دیدگاه ارتباطی جوادی آملی می توان دلالت هایی مانند خدامحوری، محوریت ارزشهای انسانی به جای جنسیت، در نظر گرفتن عنصر عقل و عاطفه در کنار هم و پایه ریزی اصول ثابت و پایدار را در تبریت اخلاقی استنباط کرد.

کلمات کلیدی

, اخلاق و نقد آن, مفاتیح الحیات, جوادی آملی, دلمشغولی از دید نادینگز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049459,
author = {حاتمی گروه, عماد and غفاری, ابوالفضل},
title = {بررسی انتقادی اخلاق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات},
journal = {پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {25},
month = {March},
issn = {2251-6972},
pages = {59--83},
numpages = {24},
keywords = {اخلاق و نقد آن، مفاتیح الحیات، جوادی آملی، دلمشغولی از دید نادینگز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتقادی اخلاق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات
%A حاتمی گروه, عماد
%A غفاری, ابوالفضل
%J پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2251-6972
%D 2015

[Download]