دومین کنگره علوم رفتاری , 2015-05-14

عنوان : ( شناخت مراتب صیرورت انسان در آخرت ازمنظرحکمت متعالیه و تأثیر آن بر رفتار انسان )

نویسندگان: علی حقی , قدسیه سادات هاشمی دولابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم و عمل انسان بیتردید در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارد و انسان میتواند با افزایش آگاهیهایش رفتار و کردار خزود و درنتیجزه جامعه را اصلاح و بهبود ببخشد و از طرف دیگر هر عملی میتواند به ایجاد یا تغییر یک تفکر کمک کند. در رابطه با شیوه مطلوب اصلاح جوامع همواره این اختلاف نظر وجود داشته است که نقطه آغاز باید اصلاح شناختها و نگرشها باشد یا اصلاح رفتارها و سبک زندگی؟ در این میان روابط و تأثیراتی در بین برخی از عوامل وجود دارد که بسیار گستردهتر و عمیقتر از بقیه اموراست به طوری که میتزوان این رابطه را مادر تمامی تأثیرها دانست، زیرا نتایج آن جبرانناپذیر و تا ابد برقرار است، این رابطه چیزی جزز بحزث شزناخت و اعتقزاد بزه آخرت و معاد و اثر و جلوههای آن در رفتار و اعمال انسان نیست. از پرسشهای مهمی که در این رابطه مطرح میشود این است که آیزا رابطزه معنزاداری بزین کیفیزتِ شزناختِ آخزرت و عملکزرد و رفتارهای دنیوی وجود دارد؟ و آیا هراندازه پاداش و مجازات اخروی شدیدتر شوند تأثیر آن در اعمال و رفتار نیز بیشتر میشود؟ فرضیه و هدف اصلی این مقاله، اثبات این امراست که بنا بر آیات و روایات این تفکر و شناخت به انسان داده میشود که انسان پزس از مرگ میتواند مراحل و مراتب گوناگونی را طی کند و طبیعتاً این شناخت دادنها بیدلیل وبی غرض نیست بلکه به علت تأثیرهزایی اسزت که این امرمی تواند در کردار و رفتار انسان بگذارد.

کلمات کلیدی

, صیرورت, هویت انسان, دنیاوآخرت, معاد, رفتار انسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049460,
author = {حقی, علی and هاشمی دولابی, قدسیه سادات},
title = {شناخت مراتب صیرورت انسان در آخرت ازمنظرحکمت متعالیه و تأثیر آن بر رفتار انسان},
booktitle = {دومین کنگره علوم رفتاری},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صیرورت، هویت انسان، دنیاوآخرت، معاد، رفتار انسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناخت مراتب صیرورت انسان در آخرت ازمنظرحکمت متعالیه و تأثیر آن بر رفتار انسان
%A حقی, علی
%A هاشمی دولابی, قدسیه سادات
%J دومین کنگره علوم رفتاری
%D 2015

[Download]