اندیشه نوین دینی, دوره (11), شماره (40), سال (2015-6) , صفحات (61-78)

عنوان : ( فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین )

نویسندگان: روح اله زینلی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسئله های مهم و مرتبط با اراده الهی، عمومیت اراده است. صدرالمتالهین اراده خداوند را فراگیر می داند و عینیت صفات با ذات، قاعده «بسیط الحقیقه» و تبیین ویژه وی از علیت، مبانی این دیدگاه او به شمار می روند. یکی از مهم ترین چالش های این نظریه، ناسازگاری آن با برخی آیات و روایات و نیز اختیار داشتن انسان است. ملاصدرا در پاسخ به این اشکالات، گاه براساس نظر مشهور مشی کرده است؛ اما با تامل بیشتر می توان دیدگاه ویژه او را دراین باره، که مبتنی بر نوعی وحدت وجود است، به دست آورد.

کلمات کلیدی

, اراده الهی, عمومیت اراده, بسیط الحقیقه, علیت, اختیار انسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049467,
author = {زینلی, روح اله and حسینی, سیدمرتضی},
title = {فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {40},
month = {June},
issn = {2008-9481},
pages = {61--78},
numpages = {17},
keywords = {اراده الهی، عمومیت اراده، بسیط الحقیقه، علیت، اختیار انسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین
%A زینلی, روح اله
%A حسینی, سیدمرتضی
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2015

[Download]