فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (9), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (18-27)

عنوان : ( شبیه¬سازی رفتار جذب انرژی پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت تاثیر آزمون نفوذ پرتابه سرعت بالا )

نویسندگان: مسعود گلستانی پور , ابوالفضل باباخانی , سیدمجتبی زبرجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پنل¬های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم ساختارهایی سبک با قابلیت جذب انرژی هستند که در کاربردهای حفاظت در برابر ضربه نظیر پنل¬های ساختمانی سبک، مواد بسته¬بندی و جاذب¬های انرژی کاربرد دارند. در تحقیق حاضر از آزمون تجربی نفوذ پرتابه سرعت بالا بر روی نمونه¬های پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم A356 و صفحاتی از جنس آلومینیوم و فولاد و نیز نمونه صفحات بدون هسته فومی و فوم آلومینیوم بدون حضور صفحات استفاده شد. پرتابه¬های مورد استفاده از جنس فولاد با وزن متوسط 8/8 گرم و دارای سر مخروطی شکل با قطر 10 میلیمتر می¬باشند که با سرعتی بین 202 تا 234 متر بر ثانیه به نمونه پنل ساندویچی برخورد می¬نمایند. نتایج تجربی نشان دادند که استفاده همزمان از صفحات و هسته فومی در قالب پنل ساندویچی تاثیر قابل توجهی در افزایش میزان جذب انرژی توسط پنل و کاهش سرعت پرتابه دارد. آنالیز المان محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS 6.10 به منظور شبیه¬سازی آزمون نفوذ پرتابه سرعت بالا با شرایطی مشابه با شرایط آزمون تجربی بر روی مدل¬هایی از نمونه¬های مذکور انجام گرفت. توزیع تنش بر روی مدل¬ها، سرعت پرتابه بر حسب زمان و فاصله از سطح برخورد و نیز انرژی جذب شده توسط نمونه¬ها از جمله نتایج شبیه¬سازی می باشند که در این تحقیق ارائه شده است. مشخص گردید که نتایج حاصل از شبیه¬سازی در مدل¬های پنل ساندویچی تطابق مطلوبی با یافته¬های حاصل از آزمون تجربی دارد.

کلمات کلیدی

, پنل ساندویچی, فوم آلومینیومی, نفوذ پرتابه سرعت بالا, جذب انرژی, آنالیز المان محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049472,
author = {گلستانی پور, مسعود and باباخانی, ابوالفضل and زبرجد, سیدمجتبی},
title = {شبیه¬سازی رفتار جذب انرژی پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت تاثیر آزمون نفوذ پرتابه سرعت بالا},
journal = {فرآیندهای نوین در مهندسی مواد},
year = {2015},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1405},
pages = {18--27},
numpages = {9},
keywords = {پنل ساندویچی، فوم آلومینیومی، نفوذ پرتابه سرعت بالا، جذب انرژی، آنالیز المان محدود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه¬سازی رفتار جذب انرژی پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت تاثیر آزمون نفوذ پرتابه سرعت بالا
%A گلستانی پور, مسعود
%A باباخانی, ابوالفضل
%A زبرجد, سیدمجتبی
%J فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
%@ 2008-1405
%D 2015

[Download]