روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (95-103)

عنوان : ( مقایسه حافظه ی آینده نگر و گذشته نگر در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال وسواسی_جبری و افراد بهنجار )

نویسندگان: هدی ناظمی , ایمان الله بیگدلی , جعفر حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه:هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد حافظه ی آینده نگر و حافظه ی گذشته نگر در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال وسواسی - جبری و مقایسه ی آن با افراد بهنجار بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع علی - مقایسه ای بوده است.نمونه آماری شامل 91 نفر از بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی ، 91 نفر افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و 91 نفر از افراد بهنجار بود که با استفاده از پرسشنامه حافظه ی آینده نگر و حافظه ی گذشته نگر اسمیت و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفتند . یافتهها:تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای آماری تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که حافظه ی گذشته نگر و حافظه ی آینده نگر بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و اختلال وسواسی - جبری ضعیفتر از افراد بهنجاراست. نتیجهگیری:نتایج حاصل نشان دهنده نارسایی شناختی عمده بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و اختلال وسواسی - جبری در زمینه حافظه ی آینده نگر و گذشته نگر بود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی:حافظه ی گذشته نگر, حافظه ی آینده نگر, اختلال اسکیزوفرنی, اختلال وسواسی - جبری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049478,
author = {هدی ناظمی and بیگدلی, ایمان الله and جعفر حسنی},
title = {مقایسه حافظه ی آینده نگر و گذشته نگر در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال وسواسی_جبری و افراد بهنجار},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-501x},
pages = {95--103},
numpages = {8},
keywords = {واژه های کلیدی:حافظه ی گذشته نگر، حافظه ی آینده نگر، اختلال اسکیزوفرنی، اختلال وسواسی - جبری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه حافظه ی آینده نگر و گذشته نگر در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال وسواسی_جبری و افراد بهنجار
%A هدی ناظمی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A جعفر حسنی
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2015

[Download]