دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (24), شماره (122), سال (2015-3) , صفحات (217-226)

عنوان : ( حافظه آشکار و پنهان بیماران بهبود یافته از افسردگی با دارو درمانی و مقایسه آن ها با افراد عادی )

نویسندگان: مریم رضایی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سابقه و هدف: اختلال افسردگی اساسی یک اختلال روانپزشکی شایع بوده که 21 درصد جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله درمان های خط اول برای این اختلال دارو درمانی است که بر روی برخی نشانه های بالینی این اختلال مانند خلق پایین، آشفتگی خواب و اشتها، احساس نا امیدی و نقص در حافظه تاثیر م ی گذارد . از آن جایی که یافته های پژوهشی در مورد اثربخشی داروهای ضدافسردگی بر روی انواع حافظه آشکار و پنهان متناقض می باشد، لذا در این پژوهش به مقایسه حافظه آشکار و پنهان بیماران بهبود یافته از افسردگی با دارو درمانی و افراد عادی پرداخته شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی 20 بیمار بهبود یافته از افسردگی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخ اب شدند . سپس متناسب با سن و جنس این بیماران، از بین جمعیت عادی و بر اساس مصاحبه بالینی، 20 نفر به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. به منظور بررسی حافظه آشکار و پنهان شرکت کنندگان به ترتیب از آزمون های یادآوری آزاد و تکمیل ریشه کلمه استفاده گردید. بین میانگین .(p>0/ یافته ها: میانگین نمره حافظه آشکار گروه کنترل و بیماران تفاوت معنی داری وجود نداشت ( 05 .(p>0/ نمره حافظه پنهان در گروه کنترل و بیماران بهبود یافته نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت ( 05 استنتاج: پژوهش حاضر نشان داد افرادی که با مصرف داروهای ضدافسردگی به لحاظ خلقی بهبودی می یابند، در حافظه آشکار و پنهان نیز دارای عملکردی مشابه افراد عادی می باشند. این یافته ها بیانگر تاثیر دارو بر جنبه های شناختی افسردگی می باشد که البته بایستی با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: اختلال افسردگی اساسی, دارو درمانی, حافظه آشکار, حافظه پنهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049481,
author = {مریم رضایی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {حافظه آشکار و پنهان بیماران بهبود یافته از افسردگی با دارو درمانی و مقایسه آن ها با افراد عادی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2015},
volume = {24},
number = {122},
month = {March},
issn = {1735-9260},
pages = {217--226},
numpages = {9},
keywords = {واژه های کلیدی: اختلال افسردگی اساسی، دارو درمانی، حافظه آشکار، حافظه پنهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حافظه آشکار و پنهان بیماران بهبود یافته از افسردگی با دارو درمانی و مقایسه آن ها با افراد عادی
%A مریم رضایی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2015

[Download]