پژوهشنامه ادیان, دوره (8), شماره (15), سال (2014-9) , صفحات (78-109)

عنوان : ( عناصر عرفانی در ادبیات فارسی _ یهودی )

نویسندگان: منصور معتمدی , مریم پورصادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یهودیان حضوری دیرپای در ایران دارند. ایشان برای ارتباط کتبی با یکدیگر خط و زبان «فارسی یهودی» را که به زبان فارسی و خط عبری است، ابداع کردند. قدیمی‌ترین سند از این شیوة نگارش به قرن دوم هجری باز می‌گردد. شاعران و نویسندگان فارسی یهودی آثار فراوانی را در تفسیر کتاب مقدس، دستور زبان و فرهنگ لغات عبری، هلاخا، میدارش، اشعار، امثال و حکایات، جادو، نامه‌ها و اسناد حقوقی، در قالب این خط عرضه نمودند. در این آثار علاوه بر تأثیرپذیری‌ از اصطلاحات فقهی و کلامی مطرح در منابع اسلامی، اثرپذیری از مفاهیم عرفانی و اشعار حافظ، سعدی، عطار، نظامی، مولانا و دیگر شاعران نیز به چشم می‌خورد. مقالة حاضر، نخست به معرفی شاعران فارسی یهودی که عناصر عرفان اسلامی را در اشعار خودشان به کار گرفته‌اند، می‌پردازد و سپس این عناصر را در شش مبحثِ اصطلاحاتِ عرفانی، رویکردهای صوفیانه، نمادها و رموز صوفیانه، صوفی‌ستایی، صوفی‌ستیزی و مراحل نیل به حقیقت (شریعت، طریقت، حقیقت) مورد بررسی قرار می‌دهد. در ضمن بر آن است تأثیر عرفان اسلامی را در آثار شاعران فارسی یهودی نشان دهد.

کلمات کلیدی

فارسی یهودی؛ ساقی‌نامة عمرانی؛ شهزاده و صوفی؛ موسی‌نامة شاهین شیرازی؛ سیمانطوب ملمد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049490,
author = {معتمدی, منصور and پورصادقی, مریم},
title = {عناصر عرفانی در ادبیات فارسی _ یهودی},
journal = {پژوهشنامه ادیان},
year = {2014},
volume = {8},
number = {15},
month = {September},
issn = {2008-0476},
pages = {78--109},
numpages = {31},
keywords = {فارسی یهودی؛ ساقی‌نامة عمرانی؛ شهزاده و صوفی؛ موسی‌نامة شاهین شیرازی؛ سیمانطوب ملمد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عناصر عرفانی در ادبیات فارسی _ یهودی
%A معتمدی, منصور
%A پورصادقی, مریم
%J پژوهشنامه ادیان
%@ 2008-0476
%D 2014

[Download]