پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (104), شماره (104), سال (2014-12) , صفحات (165-172)

عنوان : ( تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum )

نویسندگان: حسین آروئی , محبوبه ناصری , سیدحسین نعمتی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد سیلیکات سدیم بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه شنبلیله (Trigonellafoenum- graecum L.) در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ده تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح شوری آب آبیاری (180، 120، 60 میلی مولار کلرید سدیم و شاهد) و دو سطح سیلیس (شاهد یا عدم مصرف و کاربرد سیلیکات سدیم با غلظت 5/1 میلی مولار) بودند. صفات اندازه گیری شده شامل طول ساقه، تعداد برگ، تعداد انشعاب، تعداد گره، فاصله میانگره، سطح سبز، شاخص کلروفیل، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، وزن خشک میوه، وزن هزار دانه، میزان کلروفیل a وb ، محتوای آب نسبی برگ [1](RWC)، پایداری غشاء سلولی و پارامترهای کلروفیل فلورسانس بودند. نتایج نشان داد که شوری اثر کاهنده معنی‌داری بر روی شاخص‌های رشد و نموی گیاه داشت.کاربرد سیلیس باعث افزایش 11، 9 و 8 درصدی کلروفیل a در غلظت های 60، 120 و 180 میلی مولار شوری نسبت به گیاهان شاهد شد. همچنین سیلیس باعث افزایش 16 و 19 درصدی وزن خشک اندام هوایی به ترتیب در غلظت های 120 و 180 میلی مولار کلرید سدیم نسبت به گیاهان شاهد شد. به طور کلی استفاده از سیلیکات سدیم موجب بهبود صفات رشدی شنبلیله نسبت به عدم مصرف آن در شرایط شوری شد.

کلمات کلیدی

پایداری غشاء سلولی؛ شنبلیله؛ کلروفیل فلورسانس؛ محتوای آب نسبی برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049492,
author = {آروئی, حسین and ناصری, محبوبه and نعمتی, سیدحسین and کافی, محمد},
title = {تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2014},
volume = {104},
number = {104},
month = {December},
issn = {2423-5423},
pages = {165--172},
numpages = {7},
keywords = {پایداری غشاء سلولی؛ شنبلیله؛ کلروفیل فلورسانس؛ محتوای آب نسبی برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum
%A آروئی, حسین
%A ناصری, محبوبه
%A نعمتی, سیدحسین
%A کافی, محمد
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2014

[Download]