مرتع و آبخیزداری, دوره (68), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (131-148)

عنوان : ( بررسی رابطه تولید مرتع با پارامترهای اقلیمی مؤثر و شاخص‌های خشکسالی در مراتع ندوشن )

نویسندگان: سمانه محمدی مقدم , ابوالفضل مساعدی , محمد فرزام , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود آن که بارندگی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر تولید مرتع است، اما، اطلاعات اندکی از روابط تولید مرتع تحت تاثیر متقابل عوامل آب و هوایی و به‌خصوص شاخص‌های خشکسالی وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تولید مرتع با عوامل آب و هوایی بارندگی، دما، تبخیر و تعرق و شاخص‌های خشکسالی بارش استاندارد شده (SPI) و شناسایی خشکسالی (RDI) در منطقه ندوشن واقع در استان یزد انجام شده‌است. به‌ این منظور در مورد هر عامل 33 دوره‌های زمانی مختلف شامل دوره‌های 1 تا 4 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه به عنوان متغیرهایی که ممکن است بر تولید گیاهی مرتع موثر باشند، در نظر گرفته‌شدند. برای کاهش حجم داده‌ها از روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. به‌منظور تعیین بهترین رابطه بین تولید با عوامل آب و هوایی و شاخص‌های خشکسالی از روابط رگرسیونی استفاده شد و رابطه‌های رگرسیونی مختلف برای متغیر‌های انتخاب شده از روش تجزیه به مؤلفه‌ها مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت در هر روش رابطه‌ای که دارای کم‌ترین خطای نقطه ایده‌آل (IPE) بود، به عنوان رابطه برتر شناخته شد. با مقایسه رابطه‌هایی که بر اساس بارندگی، دما، تبخیر و تعرق، شاخص بارش استاندارد شده و شاخص شناسایی خشکسالی بدست آمده‌اند، رابطه حاصل از شاخص شناسایی خشکسالی به عنوان رابطه‌ای که برآورد مناسب‌تری از تولید مراتع دارد (969/0=R و میانگین قدر مطلق خطای نسبی معادل 111/0)، انتخاب شد.

کلمات کلیدی

بارندگی؛ تولید مرتع؛ خشکسالی؛ شاخص بارش استانداردشده؛ شاخص شناسایی خشکسالی؛ ندوشن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049497,
author = {محمدی مقدم, سمانه and مساعدی, ابوالفضل and فرزام, محمد and منصور مصداقی},
title = {بررسی رابطه تولید مرتع با پارامترهای اقلیمی مؤثر و شاخص‌های خشکسالی در مراتع ندوشن},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2015},
volume = {68},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-5044},
pages = {131--148},
numpages = {17},
keywords = {بارندگی؛ تولید مرتع؛ خشکسالی؛ شاخص بارش استانداردشده؛ شاخص شناسایی خشکسالی؛ ندوشن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه تولید مرتع با پارامترهای اقلیمی مؤثر و شاخص‌های خشکسالی در مراتع ندوشن
%A محمدی مقدم, سمانه
%A مساعدی, ابوالفضل
%A فرزام, محمد
%A منصور مصداقی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2015

[Download]