پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (22), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (251-269)

عنوان : ( مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان) )

نویسندگان: نفیسه حسنعلی زاده , ابوالفضل مساعدی , عبدالرضا ظهیری , محسن حسینعلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارش یکی از تغییرپذیرترین پدیده‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی است. بررسی نحوه تغییرات زمانی-مکانی بارش به منظور مدیریت و برنامه‏ریزی منابع آب در مناطق مختلف یک حوضه آبریز بسیار ضروری است. خودهمبستگی زمانی-مکانی این داده‏ها از یک طرف کار تحلیل آن‏ها را مشکل می‏ سازد و از طرف دیگر سبب افزایش دقت تحلیل آن‏ها می‏ شود. هدف از این پژوهش، مدل‏سازی تغییرات توأم زمانی-مکانی و درون‌یابی بارش ماهانه در سطح استان گلستان است. در این پژوهش تغییرات بارش ماهانه 30 ساله برای 30 ایستگاه باران‏ سنجی و هواشناسی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل زمانی- مکانی داده‏ ها، ابتدا ماهیت اولیه آن‏ها از نظر همگنی در واریانس و مانایی در زمان و مکان بررسی شد. با بررسی مدل‏‏های مختلف تغییرنگار زمانی-مکانی، مدل متریک جمعی با RMSE برابر با 14/0 میلی‌متر به عنوان مدل مناسب انتخاب شد. سپس به کمک این مدل درون‌یابی با همسایگی‏ های مختلف انجام شده که حاصل آن تعداد 360 نقشه توزیع ماهانه بارندگی بود. درون یابی با تعداد 20 همسایگی حداقل خطای تخمین کریجینگ را نشان داد. همچنین میانگین خطای تخمین کریجینگ نزدیک به صفرمی‏ باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، الگوی تغییرات بارش در نقشه‏ های استخراج شده با نقشه‌های مقادیر مشاهداتی، مشابهت زیادی دارد که نشان‌دهنده مناسب‌بودن روش مدل‌سازی است. از نتایج این پژوهش می‏ توان به منظور تعیین مقادیر بارندگی در مناطق بدون ایستگاه و در هر بازه زمانی (تحت تأثیر همبستگی‌های زمانی و مکانی) استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, داده‌های زمانی-مکانی بارش, تغییرنگار زمانی- مکانی, مدل متریک جمعی, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049499,
author = {نفیسه حسنعلی زاده and مساعدی, ابوالفضل and عبدالرضا ظهیری and محسن حسینعلی زاده},
title = {مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2015},
volume = {22},
number = {1},
month = {July},
issn = {2322-2077},
pages = {251--269},
numpages = {18},
keywords = {داده‌های زمانی-مکانی بارش، تغییرنگار زمانی- مکانی، مدل متریک جمعی، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)
%A نفیسه حسنعلی زاده
%A مساعدی, ابوالفضل
%A عبدالرضا ظهیری
%A محسن حسینعلی زاده
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2015

[Download]