قبسات, دوره (18), شماره (70), سال (2014-3) , صفحات (31-61)

عنوان : ( مقایسه تطبیقی ((انسان گرایی)) در اندیشه اسلامی و غربی )

نویسندگان: خدیجه هاشمی , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جنبش های فرهنگی انسان ی و حاصل دوران رنسانس و روشنگر ی غر ب « اومانیسم » است که در معنای اعم، خود آزادی و حیثیت انسانی را هدف قرار داد؛ لکن بعدها و به عبارت دیگر در معنای اخص خود، به نوعی افراط در انسان گرایی انجامید. مقالة حاضر، سیر تار یخی اومانیسم را در غرب ترسیم کرده، در پی این رهاورد است که آیا باید این انسان گرایی غربی را همان گونه که هست، وارد جهان اسلام کرد یا اینکه می توان نوع واقع گرایانه تر ی از اومانیسم و انسان گرایی را در پیشینة تفکر جهان اسلام مشاهده کرد؟ افزون بر این، چه نقاط تشابه و تفارقی میان انسان گرایی اسلامی و نوع رادیکال آن در غرب وجود دارد؟ مقالة حاضر با پاسخ به ا ین پرسش ها در نهایت انسان گرایی واقع گرایانه ای را در آثار فلاسفه، متکلمان و عرفای مسلمان به تصویر می کشد که در عین داشتن برخی صور خاص خود، جهات مشابه و مفارق ی نیز با اساس و محور انسان گرایی غرب دارد

کلمات کلیدی

, اومانیسم, رنسانس, روشنگری, اومانیسم واقع گرا, اومانیسم رادیکال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049500,
author = {خدیجه هاشمی and مسعودی, جهانگیر},
title = {مقایسه تطبیقی ((انسان گرایی)) در اندیشه اسلامی و غربی},
journal = {قبسات},
year = {2014},
volume = {18},
number = {70},
month = {March},
issn = {1029-4538},
pages = {31--61},
numpages = {30},
keywords = {اومانیسم، رنسانس، روشنگری، اومانیسم واقع گرا، اومانیسم رادیکال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تطبیقی ((انسان گرایی)) در اندیشه اسلامی و غربی
%A خدیجه هاشمی
%A مسعودی, جهانگیر
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2014

[Download]