قبسات, دوره (19), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (209-234)

عنوان : ( پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا )

نویسندگان: زهرا محمدی محمدیه , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر خلاف آنچه مشهور است، افلاطون و نیز ملاصدرا دو فیلسوف بزرگ در عرصۀ در باب مدینۀ فاضله و ویژگیهای رئیس این مدینه یک فلسفۀ یونان باستان و اسلامی نظریه ندارند بلکه این دو فیلسوف، واجد دو نظریه، یکی آرمان گرایانه و دیگری واقع گرایانه هستند که عاملی تأثیرگذار در چگونگی ارتباط سیاست و شریعت در نظام فلسفی آن دو است. از سوی دیگر به رغم تفاوت های موجود در مبانی فلسفی و برخی آراء، افلاطون و ملاصدرا در هر دو دیدگاه قرابت های جدی با یکدیگر دارند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی دو نظریۀ آرمان گرایانه و واقع گرایانه و چگونگی تأثیرگذاری آن بر کیفیت رابطۀ سیاست و شریعت تشابهات و افتراقات آراء آن دو اندیشمند، آشکار و واکاوی شود.

کلمات کلیدی

, حاکم, سیاست, شریعت, دیدگاه ایده آل, دیدگاه واقع نگرانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049501,
author = {محمدی محمدیه, زهرا and مسعودی, جهانگیر},
title = {پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا},
journal = {قبسات},
year = {2014},
volume = {19},
number = {1},
month = {September},
issn = {1029-4538},
pages = {209--234},
numpages = {25},
keywords = {حاکم، سیاست، شریعت، دیدگاه ایده آل، دیدگاه واقع نگرانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا
%A محمدی محمدیه, زهرا
%A مسعودی, جهانگیر
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2014

[Download]