جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (47), شماره (94), سال (2015-9) , صفحات (113-130)

عنوان : ( نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا؟) )

نویسندگان: جهانگیر مسعودی , اعظم سادات پیش بین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاصدرا در مباحث خود در باره درک کلیات مطالب گوناگون و متفاوتی را مطرح کرده است؛ وی از یک سو چنین میگوید که در ادراکات حسی و خیالی، نفس مبدع و آفریننده این صور است و سپس با حرکت جوهری و استکمالی خویش به مراتب بالای ادراک یعنی ادراک عقلی دست یافته و متحد با جوهر مفارق عقلی به نام عقل فعال میشود و صور کلی را در عقل فعال مشاهده کرده و یا اینکه عقل فعال صور کلیات را به او افاضه می کند. (دیدگاه مشایی) از سوی دیگر گاهی از اتحاد نفس با مثل (ارباب انواع) و عقول عرضیه سخن می گوید. (دیدگاه اشراقی). در برخی موارد هم با نگاه خاص و ویژه خود به این نکته اشاره می کند که نفس در مراتب عالی سیر استکمالی خویش فانی در ذات حق تعالی می شود و حقایق اشیاء را آنچنانکه هستند، در ذات حق می بیند. در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه نهایی ایشان بر اساس مبانی حکمت متعالیه به این نکته اشاره شده است که برای جمع میان این دیدگاه ها می توان از دو رویکرد و تفسیر فلسفی و عرفانی در قضیه بهره برد . درک کلیات با فناء در ذات حق بیشتر با تفسیر عرفانی سازگار است و جمع میان دو دیدگاه مشایی و اشراقی عمدتا با تکیه بر دیدگاه خاص فلسفی ملاصدرا امکان پذیر است.

کلمات کلیدی

, عقل فعال, مثل, اتحاد, ادراک عقلی, نفس, فنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049502,
author = {مسعودی, جهانگیر and پیش بین, اعظم سادات},
title = {نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا؟)},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2015},
volume = {47},
number = {94},
month = {September},
issn = {2008-9112},
pages = {113--130},
numpages = {17},
keywords = {عقل فعال، مثل، اتحاد، ادراک عقلی، نفس، فنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا؟)
%A مسعودی, جهانگیر
%A پیش بین, اعظم سادات
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2015

[Download]