آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (1), شماره (15), سال (2015-3) , صفحات (3-21)

عنوان : ( حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر )

نویسندگان: علیرضا آزاد , حسن نقی زاده , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیدگاه رایج در میان اندیشمندان اسلامی و فیلسوفان غربی از زمان ارسطو این بوده که حقیقت، مطابقت صورت علمی با واقع خارجی است. اما در عصر وجود « حقیقت » باستان و نیز در دوران معاصر، دیدگاه های دیگری هم پیرامون داشته است که از آن جمله می توان به دیدگاه حکمت متعالیۀ ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر و انتقادهای آ نها به تلقی رایج از حقیقت اشاره کرد.« حقیقت » در این مقاله پس از توضیح دیدگاه رایج، تقریر حکمت متعالیه از در قالب مطابقت معلوم بالذات و معلوم بالعرض و نیز مطابقت قضیه با نفس الامر و راهی که برای رسیدن به « حقیقت » تشریح می شود و تلقی خاص ملاصدرا آن در پیش می گیرد بیان می گردد و سپس تقریر هرمنوتیک فلسفی از مقولۀ و راه رسیدن به آن تبیین « حقیقت » و دیدگاه گادامر پیرامون ماهیت « حقیقت » می شود. در پایان ذیل شانزده بند، اهم مواضع حکمت متعالیۀ ملاصدرا و مقایسه و موارد قرابت و غرابت ،« حقیقت » هرمنوتیک فلسفی گادامر در باب آن ها معین می شود.

کلمات کلیدی

, حقیقت, هرمنوتیک, حکمت متعالیه, ملاصدرا, گادامر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049506,
author = {آزاد, علیرضا and نقی زاده, حسن and مسعودی, جهانگیر},
title = {حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {15},
month = {March},
issn = {2251-9386},
pages = {3--21},
numpages = {18},
keywords = {حقیقت، هرمنوتیک، حکمت متعالیه، ملاصدرا، گادامر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر
%A آزاد, علیرضا
%A نقی زاده, حسن
%A مسعودی, جهانگیر
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2015

[Download]