تربیت اسلامی, دوره (8), شماره (17), سال (2014-1) , صفحات (51-73)

عنوان : ( تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام )

نویسندگان: محمدشریف طاهرپور , محمدرضا شرفی , خسرو باقری , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تبیین مبانی انسان‌شناختی اخلاق جنسی در اسلام، با روش توصیفی– تحلیلی است. از دیدگاه اسلام، انسان دارای غریزه صرف و حیوانی کامجو نیست تا همه چیز او را به کامجویی از غریزه جنسی و آزادی در ارضای آن فروبکاهیم، بلکه انسان در کنار غریزه جنسی که وجه مشترک انسان و حیوان است، از فطرت نیز برخوردار است. بنابراین، در انسان شناسی اسلامی، انسان دارای سه روح نباتی، حیوانی و فطری است. بر این اساس، مبانی انسان شناختی موثر در اخلاق جنسی عبارتند از: غریزه جنسی، فطرت الهی، کرامت، اندیشه‌ورزی، اصالت روح، قابلیت تکامل نفس، اختیار و انتخاب آگاهانه، حب ذات، چندساحتی بودن انسان، هویت جمعی و ضعف. به این ترتیب، اخلاق جنسی نیز ریشه در روح فطری و انسانی انسان دارد و به تبع همین فطرت است که ما می‌توانیم از اصول و ارزش‌های اخلاقی همچون سرکوب نکردن غریزه جنسی، اعتدال، شکوفایی فطرت الهی، حفظ کرامت ذاتی انسان، حفظ کرامت انسانی زنان، عمل به فرامین الهی، مصونیت اخلاقی، کسب بینش صحیح، رعایت اعتدال، تکامل روحی و روانی، اصالت روابط عاطفی، ارتقای معنویت، رفتار جنسی مسیولانه، تدرج و تمکن، ازدواج آزادانه و آگاهانه، دگر خواهی، محبت، رشد متوازن و متعادل، تحکیم هویت جمعی، کنترل رفتار جنسی، به رسمیت شناختن هویت فردی، تخفیف حکم، مدارا و مسامحت صحبت کنیم.

کلمات کلیدی

, مبانی انسان شناختی , اصول , اخلاق جنسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049507,
author = {طاهرپور, محمدشریف and محمدرضا شرفی and خسرو باقری and مسعودی, جهانگیر},
title = {تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {17},
month = {January},
issn = {1735-4536},
pages = {51--73},
numpages = {22},
keywords = {مبانی انسان شناختی ;اصول ;اخلاق جنسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام
%A طاهرپور, محمدشریف
%A محمدرضا شرفی
%A خسرو باقری
%A مسعودی, جهانگیر
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2014

[Download]