جستارهای فلسفی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (67-95)

عنوان : ( تحلیلی از مبانی فلسفی نظریه بسط تجربه نبوی )

نویسندگان: جهانگیر مسعودی , فائزه طلوع برکاتی درجز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه های کلامی عمدتاً در مبانی فلسفی پیشین ریشه دارند و برای نقد آن ها می توان ریشه های آن ها را کاوید و نقد کرد. از این رو در این مقاله ، ریشه های فلسفی نظریة بسط تجربة نبوی بررسی و تحلیل شده است تا زمینة نقد نظریة مزبور فراهم تر شود. در این تحلیل، از مبانی فلسفی عبدالکریم سروش در طرح نظریة بسط تجربة نبوی پرده برداشته شده و نشان داده شده که نظریة یادشده بسیار وامدار رویکرد سوبژکتیویستی کانت و پوپر، بازی های زبانی ویتگنشتاین و هرمنوتیک فلسفی گادامر است.

کلمات کلیدی

, سروش, بسط تجربة نبوی, هرمنوتیک فلسفی گادامر, سوبژکتیویسم , زبان, فهم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049508,
author = {مسعودی, جهانگیر and طلوع برکاتی درجز, فائزه},
title = {تحلیلی از مبانی فلسفی نظریه بسط تجربه نبوی},
journal = {جستارهای فلسفی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-0433},
pages = {67--95},
numpages = {28},
keywords = {سروش، بسط تجربة نبوی، هرمنوتیک فلسفی گادامر، سوبژکتیویسم ، زبان، فهم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی از مبانی فلسفی نظریه بسط تجربه نبوی
%A مسعودی, جهانگیر
%A طلوع برکاتی درجز, فائزه
%J جستارهای فلسفی
%@ 2008-0433
%D 2014

[Download]