پژوهش های فلسفی, دوره (8), شماره (14), سال (2014-9) , صفحات (183-193)

عنوان : ( معرفت‌شناسی فضیلت محور و مساله توجیه )

نویسندگان: سعیده فخار نوغانی , رضا اکبری , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشنهاد رویکردهایی که برای تبیین نظریه معرفت به مولفه دیگری غیر از توجیه متوسل شده و یا توجیه را از این ساختار حذف کرده اند، مهم‌ترین بخش بدنه معرفت‌شناسی معاصر را تشکیل می‌دهد.معرفت شناسی فضیلت محور با تقریر ارنست سوسا از جمله این رویکردها است. در این رویکرد ابداع معنای جدیدی از مولفه سوم ساختار معرفت و جایگزینی آن به جای توجیه در سه مرحله صورت گرفته است. این مراحل عبارتند از نقد و حذف توجیه در معنای درون گرایانه آن، رفع اشکالات موضع برون گرایان نسبت به توجیه و ابداع معنای شایستگی باور به جای توجیه.

کلمات کلیدی

, فضائل عقلانی , منظر معرفتی , باور شایسته , باور حاصل از قابلیت های معرفتی , وثاقت گرایی فضیلت محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049511,
author = {سعیده فخار نوغانی and رضا اکبری and مسعودی, جهانگیر},
title = {معرفت‌شناسی فضیلت محور و مساله توجیه},
journal = {پژوهش های فلسفی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {14},
month = {September},
issn = {2251-7960},
pages = {183--193},
numpages = {10},
keywords = {فضائل عقلانی ، منظر معرفتی ، باور شایسته ، باور حاصل از قابلیت های معرفتی ، وثاقت گرایی فضیلت محور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفت‌شناسی فضیلت محور و مساله توجیه
%A سعیده فخار نوغانی
%A رضا اکبری
%A مسعودی, جهانگیر
%J پژوهش های فلسفی
%@ 2251-7960
%D 2014

[Download]