زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (7), شماره (23), سال (2015-6) , صفحات (1-14)

عنوان : ( معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان) )

نویسندگان: مهری دیناروند , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بهرام اندرزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه شیمبار یا شیرین بهار با مساحتی معاادل 09 هازار هکتاار در 10 کیلاومتر ی شامال شار ی مساجد سال یمان و در محدوده بخش اندیکا و در دامنه شمالی دریاچه سد شهید عباسپور در حاوزه زاگرسا ی، ناحیا ه ایرانای تاورانی ارار - دارد. پوشش گیاهی منطقه با پیمایش میدانی در سه فصل زمستان، بهار و تابستان، سال های 4934 و 4932 جمع آوری و پس از پرس و خشک کردن با منابع فلوری مرتبط با ایران و کشورهای همسایه شناسایی شاد. در پاووهش حاضار، تعداد 413 گونه متعلق به 413 جنس و 04 تیره شناسایی شد. بزرگترین تیره هاا ی گیا اهی منطقاه، Asteraceae باا 29 گونه، Poaceae با 43 گونه، Lamiaceae با 41 گونه، Papilionaceae با 41 گونه، Rosaceae با 43 گونه، Apiaceae با 3 گونه، Brassicaceae و Caryophyllaceae هرکدام با 1 گونه بودند. ترکیا ب اشاکال زیسات ی گیاهاان منطقاه باه صورت 49 درصد فانروفیت، 6 درصد کامه فیت، 20 درصاد همای کریپتوفیات ، 40 درصاد کریپتوفیا ت و 14 درصاد تروفیت است. بیشترین درصد گونه ها متعلق به ناحیه ایرانی تورانی بود. -

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: استان خوزستان, پراکنش جغرافیایی, شکل زیستی, فلور, منطقه حفاظت شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049515,
author = {دیناروند, مهری and اجتهادی, حمید and فرزام, محمد and بهرام اندرزیان},
title = {معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان)},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {23},
month = {June},
issn = {2008-8246},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {واژه های کلیدی: استان خوزستان، پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی، فلور، منطقه حفاظت شده شیمبار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان)
%A دیناروند, مهری
%A اجتهادی, حمید
%A فرزام, محمد
%A بهرام اندرزیان
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8246
%D 2015

[Download]