اولین همایش ملی بازاریابی:فرصت ها وچالش ها , 2014-04-30

عنوان : ( تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , سمانه جبار , زهره سلطانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر محیط خارجی بر استراتژیهای رقابتی و عملکرد سازمانی شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده گردید و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ در شهرکهای صنعتی شهرستان مشهد میباشد. طرح نمونهگیری احتمالی بوده و از نوع نمونهگیری طبقه بندی ساده استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده و تحلیل دادههای مربوط به 98 شرکت که به سوالات تحقیق پاسخ دادند حاکی از عدم تایید نقش واسط استراتژی های رقابتی بر رابطه بین محیط خارجی وعملکرد سازمانی و تایید رابطه بین محیط و استراتژی رهبری هزینه با عملکرد سازمانی است. به علاوه محیط به طور مستقیم با استراتژی تمایز رابطه معناداری دارد. همچنین رابطه بین استراتژی تمایز با عملکرد سازمانی مورد تایید قرارنگرفت.

کلمات کلیدی

, محیط خارجی, استراتژی رهبری هزینه, استراتژی تمایز, عملکرد سازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049522,
author = {پورسلیمی, مجتبی and سمانه جبار and زهره سلطانی},
title = {تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد)},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی:فرصت ها وچالش ها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محیط خارجی، استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز، عملکرد سازمانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد)
%A پورسلیمی, مجتبی
%A سمانه جبار
%A زهره سلطانی
%J اولین همایش ملی بازاریابی:فرصت ها وچالش ها
%D 2014

[Download]