اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران , 2015-02-15

عنوان : ( تعیین هدایت هیدرولیکی با استفاده از فرمول های تجربی بر اساس تحلیل منحنی دانه بندی ذرات، مطالعه موردی : تقاطع غیرهمسطح کوشش در شهر مشهد )

نویسندگان: روح اله سکوتی , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدایت هیدرولیکی یک پارامتر مهم برای بررسی فرآیند جریان در خاک و سنگ می باشد. حرکت آب در داخل خاک تحت تاثیر رطوبت اولیه، درجه ا شباع و خصوصیات فیزیکی خاک از جمله دانه بندی خاک ا ست. هدایت هیدرولیکی میزان توانایی توده متخلخل برای انتقال سیال ا ست که با یک مقدار م شخص مثل ضریب هدایت هیدرولیکی توض یح داده می ش ود. این پارامتر یکی از مهم ترین پارامتر ها در مهندس ی ژئوتکنیک بوده و در برخی عملیات های ژئوتکنیکی حیاتی می باشد. در این مقاله به مقایسه برآورد هدایت هیدرولیکی از نمونه های با استفاده از آزمون K خاکی 5 گمانه در تقاطع غیر همسطح کوشش در شهر مشهد پرداخته شده است. مقادیر بر اس ا USBR آزمایش گاهی نفوذ و همچنین فرمول های تجربی هازن، بیر، س وربری، اس لیچر، کوزنی و اندازه موثر ،)cu( ض ریب یکنواختی ،)cc( اطلاعات بدس ت آمده از منحنی توزیع دانه بندی، ض ریب خمیدگی ذرات و... تعیین شده و با یکدیگر مقای سه شده اند. در پایان با مقای سه نتایج حا صل از آزمون آزمای شگاهی و فرمول های تجربی، فرمول های تجربی مناسب برای این منطقه مشخص شده اند.

کلمات کلیدی

, هدایت هیدرولیکی, نفوذ, فرمول تجربی, تجزیه و تحلیل اندازه دانه ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049526,
author = {سکوتی, روح اله and لشکری پور, غلامرضا},
title = {تعیین هدایت هیدرولیکی با استفاده از فرمول های تجربی بر اساس تحلیل منحنی دانه بندی ذرات، مطالعه موردی : تقاطع غیرهمسطح کوشش در شهر مشهد},
booktitle = {اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران},
year = {2015},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {هدایت هیدرولیکی، نفوذ، فرمول تجربی، تجزیه و تحلیل اندازه دانه ها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین هدایت هیدرولیکی با استفاده از فرمول های تجربی بر اساس تحلیل منحنی دانه بندی ذرات، مطالعه موردی : تقاطع غیرهمسطح کوشش در شهر مشهد
%A سکوتی, روح اله
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران
%D 2015

[Download]