چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( آشنایی با روش گرادیان پخشیدگی در لیه نازک (DGT) برای تعیین فسفر قابل استفاده وهمبستگی آن با جذب فسفر توسط گیاه گندم در خاکهای آهکی )

نویسندگان: رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با اینکه روشهای عصاره گیری رایج برای تعیین قابلیت استفاده فسفر در برخیی خاکها روش مناسبی محسوب می شود، اما این روشها در تخمین فسفر قابل استفاده خاکهای خاص مثل خاکهای آهکی- بازی دقیق عمل نمی کنند. روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک (DGT) یک روش نوین در زمینه به شمار می آید. هدف اصلی از این مقاله معرفی تکنیک (DGT) برای تعیین قابلیت استفاده فسفر در خاکهای آهکی می باشد. برای این منظور آزمایشی با دستگاه DGT مستقیما بر روی 10 خاک مختلف برای تعیین غلظت فسفرقابل استفاده در خاک اجرا شد. همچنین در یک آزمایش مجزا در گلخانه بر روی این 10 خاک، میزان جذب فسفر توسط گیاه گندم مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی بین غلظت اندازه گیری شده فسفر با DGT و مقدار جذب گیاه تعیین شد. نتایج حاکی از تایید امکان استفاده از روش DGT برای بررسی قابلیت استفاده فسفر در خاکهای آهکی ما است.

کلمات کلیدی

, فسفر, قابلیت استفاده, جذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049553,
author = {خراسانی, رضا and حلاج نیا, اکرم and رحمانی, حدیثه},
title = {آشنایی با روش گرادیان پخشیدگی در لیه نازک (DGT) برای تعیین فسفر قابل استفاده وهمبستگی آن با جذب فسفر توسط گیاه گندم در خاکهای آهکی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {فسفر، قابلیت استفاده، جذب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آشنایی با روش گرادیان پخشیدگی در لیه نازک (DGT) برای تعیین فسفر قابل استفاده وهمبستگی آن با جذب فسفر توسط گیاه گندم در خاکهای آهکی
%A خراسانی, رضا
%A حلاج نیا, اکرم
%A رحمانی, حدیثه
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]