سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13

عنوان : ( اثردگرآسیبی عصاره اکالیپتوس برجوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سویا و گاوپنبه )

نویسندگان: مریم سیادتی فر , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل اثرات مخرب استفاده از ترکیب های شیمیایی، تلاش جهانی در جهت کاهش هر چه بیشتر استفاده از این ترکیبات اختصاص یافته است که یکی از این روش ها استفاده از آللوپاتی می باشد. هدف از انجام آزمایش، بررسی اثر آللوپاتیکی عصاره ی برگ اکالیپتوس ( .Eucalyptus globulus L.) بر برخی فاکتورهای مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در سویا ( Glycine max) و علف هرز گاو پنبه (Abutilion theophrasti Medicus) بود. بدین منظور اثر عصاره ی آبی اکالیپتوس با پتانسیل آللوپاتیک بر سویا و گیاه گاوپنبه بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل غلظت های 25%،50%، 75% و100% (وزنی- حجمی ) عصاره ی برگ اکالیپتوس به همراه شاهد (آب مقطر) بود. عصاره برگ اکالیپتوس بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تاثیر معنی دار نشان داد به طوری که همه فاکتورهای فوق با افزایش غلظت عصاره کاهش یافتند. نتایج فوق نشانگر اثر آللوپاتی عصاره آبی برگ اکالیپتوس برسویا و گاوپنبه می باشد. بر این مبنی بایستی اثر بازدارندگی عصاره اکالیپتوس بر سویا باید مورد توجه قرار گیرد و تمهیداتی جهت کاهش اثرات مخرب آن اندیشیده شود.

کلمات کلیدی

, اثرات آللوپاتی, اکالیپتوس, آلفا آمیلاز, سویا, گاوپنبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049554,
author = {سیادتی فر, مریم and لاهوتی, مهرداد and چنیانی, منیره},
title = {اثردگرآسیبی عصاره اکالیپتوس برجوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سویا و گاوپنبه},
booktitle = {سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اثرات آللوپاتی، اکالیپتوس، آلفا آمیلاز، سویا، گاوپنبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثردگرآسیبی عصاره اکالیپتوس برجوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سویا و گاوپنبه
%A سیادتی فر, مریم
%A لاهوتی, مهرداد
%A چنیانی, منیره
%J سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]