چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( تاثیر دو ساله روشهای اعمال اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال های پسته در شرایط مزرعه )

نویسندگان: اعظم رضوی نسب , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , احمد تاج‌آبادی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی به منظور تولید بیشتر محصولت کشاورزی، آلودگیخاک و آب و محیط زیست را بییه همییراه داشته است. از اینرو با توجه به تاثیر مثبت ماده آلیاسید هیومیک در کشاورزی وبا هدف تقلیل مصییرف کودهییای شیییمیایی و اهییداف کشاورزی پایدار و اهمیت افزایش تولید پسته سالم، مطالعهای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شش تکرار با سه نوع مصییرف اسید هیومیک در طی دو سال در شرایط مزرعه صورت پذیرفت و پارامترهای رشدی گیاه و غلظت عناصر در برگ در طی دو سال مورد بررسی قرار گرفت. اسید هیومیک و گذشت مدت زمان یکسال باعث افزایش اکثر پارامترهای رشدی گردییید امییا گذشییت زمییان بییاعث کاهش غلظت عناصر غذایی شد درحالیکه اسید هیومیک و روشهای مصرف آن بر غلظت،معنیدار نبود.

کلمات کلیدی

, کلیدی: پسته, اسید هیومیک, پارامترهای رشدی, غلظت عناصر غذایی, مزرعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049555,
author = {رضوی نسب, اعظم and فتوت, امیر and آستارائی, علیرضا and احمد تاج‌آبادی پور},
title = {تاثیر دو ساله روشهای اعمال اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال های پسته در شرایط مزرعه},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {کلیدی: پسته، اسید هیومیک، پارامترهای رشدی، غلظت عناصر غذایی، مزرعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دو ساله روشهای اعمال اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال های پسته در شرایط مزرعه
%A رضوی نسب, اعظم
%A فتوت, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A احمد تاج‌آبادی پور
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]