مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (3), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (115-131)

عنوان : ( تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر توزیع فرم های مختلف عناصر کادمیوم، سرب و نیکل افزوده شده به دو خاک آهکی )

نویسندگان: امیر فتوت , اکرم حلاج نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تأثیر دو نوع ماده آلی، کمپوست و لجن فاضلاب در 2 سطح بر توزیع کادمیوم، سرب و نیکل در دو خاک آهکی بررسی شد. بعد از تیمار نمونه های خاک با مواد آلی (صفر و 2 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم از ، درصد) عناصر کادمیوم، نیکل و سرب به ترتیب به مقدار 10 نمک های نیتراتی آن ها به خاک ها افزوده شد. در زمان های 12 ساعت، 20 و 40 روز مقدار فلزات در DTPA بخش های مختلف به وسیله روش عصاره گیری متوالی و فرم قابل استخراج فلزات با اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طی دوره آزمایش سرب و نیکل به سرعت از فرم تبادلی به بخش های پایدارتر منتقل شدند. اما بخش قابل ملاحظه ای از کادمیوم در فرم تبادلی باقی ماند. در پایان دوره آزمایش درصد توزیع کادمیوم، نیکل و سرب به ترتیب به صورت کربناتی > اکسیدهای آهن و منگنز > تبادلی، اکسیدهای آهن و منگنز > کربناتی > مواد آلی، کربناتی > اکسیدهای آهن و منگنز > مواد آلی بود. مقدار عناصر در فرم باقی مانده تقریباً تغییر نکرد. تأثیر کمپوست و لجن فاضلاب بر توزیع فلزات مورد مطالعه در دو خاک متفاوت بود اما کاربرد مواد آلی به طور عمده موجب افزایش گردید. DTPA فلزات در فرم مواد آلی و شکل قابل استخراج آن ها با DTPA گردید.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, خوابانیدن, عصاره گیری پی در پی, توزیع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049562,
author = {فتوت, امیر and حلاج نیا, اکرم},
title = {تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر توزیع فرم های مختلف عناصر کادمیوم، سرب و نیکل افزوده شده به دو خاک آهکی},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-1267},
pages = {115--131},
numpages = {16},
keywords = {فلزات سنگین، خوابانیدن، عصاره گیری پی در پی، توزیع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر توزیع فرم های مختلف عناصر کادمیوم، سرب و نیکل افزوده شده به دو خاک آهکی
%A فتوت, امیر
%A حلاج نیا, اکرم
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2013

[Download]