تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (3), سال (2015-9) , صفحات (406-417)

عنوان : ( بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunalدر رویشگاه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان )

نویسندگان: محرم ولی زاده , عبدالرضا باقری , جعفر ولی زاده , محمدحسین میرجلیلی , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) متعلق به خانواده سولاناسه، ازجمله گیاهان دارویی و چند منظوره است ،که در ایران، منحصراً در برخی از رویشگا ههای جنو بشرقی استان سیستان و بلوچستان پراکنش دارد. عمده ویژگی دارویی این گیاه به A مربوط به حضور گروهی از لاکتو نهای استروییدی به نام ویتانولوئیدها می باشد. در بین ویتانولیدهای موجود، ترکیب ویتافرین دلیل ویژگی بازدارندگی رشد سلو لها و تومورهای سرطانی، دارا بودن ویژگی آنت یآنژیوژنرو القاء مرگ برنام هریزی شده سلول در از رویشگاه های W. coagulans صنایع دارویی از ارزش بالایی برخوردار می باشد. در این پژوهش نمونه ریشه 20 توده مختلف گیاه با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک A مختلف استان سیستان و بلوچستان جمع آوری شده و حضور ترکیب دارویی ویتافرین و محتوای ترکی بهای فنل کل، فلاونوئید کل و آنتوسیانی نها مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش نشان (TLC) در ریشه تمامی توده های جمع آوری شده از رویشگاه های استان وجود دارد. بررسی های فیتوشیمیایی نیز A داد که ترکیب ویتافرین 5%) و آنتوسیانینی /70-6/ 14/91-23/7 )، فلاونوئیدی ( 50 μgGAE/mg D.W) وجود مقادیر قابل توجهی از ترکیب های فنلی 4/51-9/51 ) را نشان داد. نتایج تجزیه واریانس نیز بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین رویشگاه های مختلف بود μmol/g) و همچنین قابلیت A را در شناسایی ترکیب دارویی ویتافرین TLC به طور کلی نتایج این تحقیق کاربرد تکنیک .(p<0/05) رویشگاه های مختلف استان را در خصوص تولید این ترکیب با ارزش مورد تأیید قرار می دهد. علاوه بر این، محتوای بالای ترکیب های فنلی حکایت از توانمندی قابل توجه این گیاه در راستای بکارگیری آن در صنایع دارویی و غذایی دارد.

کلمات کلیدی

, بررسی فیتوشیمیایی, پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal), سیستان و بلوچستان, ویتافرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049563,
author = {ولی زاده, محرم and باقری, عبدالرضا and جعفر ولی زاده and محمدحسین میرجلیلی and مشتاقی, نسرین},
title = {بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunalدر رویشگاه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2015},
volume = {31},
number = {3},
month = {September},
issn = {1735-0905},
pages = {406--417},
numpages = {11},
keywords = {بررسی فیتوشیمیایی، پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal)، سیستان و بلوچستان، ویتافرین A},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunalدر رویشگاه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان
%A ولی زاده, محرم
%A باقری, عبدالرضا
%A جعفر ولی زاده
%A محمدحسین میرجلیلی
%A مشتاقی, نسرین
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2015

[Download]