اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-22

عنوان : ( تأثیر قارچ شبه مایکوریزاPiriformospora indicaبر فراهمی فسفر از خاک در گیاه ذرت تحت تنش خشکی )

نویسندگان: مریم یزدی نژاد , امیر لکزیان , رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یوتکنولوژی خاک با هدف استفاده از پتانسیل ارگانیسم های مفید خاکزی جهت دستیابی به سیستم کشاورزی پایدار در حال توسعه است. از جمله ریزجاندارانی که در حلالیت ترکیبات فسفره رسوب کرده در خاک نقش دارند، قارچ اندوفیت Piriformospora indica می باشد. این قارچ باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی زنده و غیرزنده از قبیل خشکی می شود. تنش خشکی یکی از مهم ترین تنش های محیطی است که باعث محدودیت تولید گیاهان زراعی می گردد. به منظور بررسی تأثیر قارچ شبه مایکوریزا P. indica بر فراهمی فسفر از خاک در گیاه ذرت تحت تنش خشکی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل به صورت گلدانی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش خشکی (کم: 75% ظرفیت زراعی، متوسط: 50% ظرفیت زراعی و زیاد:30% ظرفیت زراعی) و دو سطح تیمار زیستی (شبه مایکوریزا و بدون شبه مایکوریزا) بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، بالاترین غلظت فسفر اندام هوایی، در تنش کم و در حضور P. indica مشاهده شد. همچنین، بالاترین مقدار میانگین طول بخش هوایی در تیمار تنش رطوبتی 75 درصد ظرفیت زراعی در حضور P. indica مشاهده گردید. بیشترین و کمترین مقادیر غلظت فسفر خاک به ترتیب در تیمار عدم حضور P. indica در تنش 50 درصد و تیمار تنش های 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی در حضور P. indica به دست آمد. بنابراین قارچ P. indica می تواند تاثیر بسزایی بر جذب فسفر از خاک توسط گیاه ذرت داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تنش رطوبتی, ذرت, شبه مایکوریزا, فسفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049564,
author = {یزدی نژاد, مریم and لکزیان, امیر and خراسانی, رضا and حلاج نیا, اکرم},
title = {تأثیر قارچ شبه مایکوریزاPiriformospora indicaبر فراهمی فسفر از خاک در گیاه ذرت تحت تنش خشکی},
booktitle = {اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنش رطوبتی، ذرت، شبه مایکوریزا، فسفر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر قارچ شبه مایکوریزاPiriformospora indicaبر فراهمی فسفر از خاک در گیاه ذرت تحت تنش خشکی
%A یزدی نژاد, مریم
%A لکزیان, امیر
%A خراسانی, رضا
%A حلاج نیا, اکرم
%J اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2014

[Download]