اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم­های کشاورزی , 2014-11-22

عنوان : ( تأثیر قارچ مایکوریزا Glomus Mosea بر فراهمی فسفر خاک در گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی )

نویسندگان: مریم یزدی نژاد , امیر لکزیان , رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فسفر یکی از عناصر غذایی مهمی است که افزایش جذب آن توسط گیاهان از خاک، همواره مورد توجه محققان بوده است. در این میان، قارچهای مایکوریزا به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود در جذب عناصر غذایی خصوصاً فسفر از خاکهای با مقادیر کم این عنصر، توجهات زیادی را معطوف خود ساختهاند. به منظور مطالعه تأثیر قارچ مایکوریزا Glomus Mosea بر فراهمی فسفر خاک در گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل به صورت گلدانی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش رطوبتی (کم: 75 % ظرفیت زراعی، متوسط: 50 % ظرفیت زراعی و زیاد: 30 % ظرفیت زراعی) و دو سطح تیمار زیستی (مایکوریزا و بدون مایکوریزا) بودند. گیاهان دو ماه پس از کاشت )قبل از گلدهی( برداشت شدند. نتایج نشان دادند که حضور مایکوریزا در شرایط تنش رطوبتی، منجربه افزایش معنیدار فسفر اندام هوایی گیاه، در مقایسه با شرایط عدم حضور آن گردید. بیشترین غلظت فسفر بخش هوایی در شرایط حضور مایکوریزا و تنش متوسط (64/41 میلیگرم بر کیلوگرم) مشاهده شد. اگرچه، بین طول بخش هوایی در شرایط حضور و عدم حضور مایکوریزا تفاوت معنیداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان دادند که میزان فسفر خاک با افزایش شدت تنش رطوبتی در حضور مایکوریزا کاهش یافت. کمترین مقادیر فسفر خاک در تنشهای متوسط و زیاد (50 و 30 درصد ظرفیت زراعی) در حضور مایکوریزا و تنشهای کم و زیاد (75 و 30 درصد ظرفیت زراعی) در عدم حضور مایکوریزا مشاهده شد؛ هرچند میان هیچ یک از مقادیر ذکر شده نیز به لحاظ آماری تفاوت معنیداری مشاهده نگردید. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، حضور مایکوریزا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی میتواند در جذب فسفر از خاکهای با مقادیر کم این عنصر و همچنین افزایش مقاومت گیاه در شرایط تنش رطوبتی، تأثیر مثبتی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تنش رطوبتی, ذرت, فسفر, مایکوریزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049567,
author = {یزدی نژاد, مریم and لکزیان, امیر and خراسانی, رضا and حلاج نیا, اکرم},
title = {تأثیر قارچ مایکوریزا Glomus Mosea بر فراهمی فسفر خاک در گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی},
booktitle = {اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم­های کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنش رطوبتی، ذرت، فسفر، مایکوریزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر قارچ مایکوریزا Glomus Mosea بر فراهمی فسفر خاک در گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی
%A یزدی نژاد, مریم
%A لکزیان, امیر
%A خراسانی, رضا
%A حلاج نیا, اکرم
%J اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم­های کشاورزی
%D 2014

[Download]