چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی )

نویسندگان: عبدالغفور قلی زاده , رضا خراسانی , علیرضا کریمی , عبدالرحیم مهدوی , غلامرضا مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت تعیین سطح مناسب فسفر، از خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان تعداد 50 نمونه خاک سطحی تهیه و پس از تجزیه نمونه‌ها، تعداد 21 نمونه که از نظر فسفر قابل استفاده، درصد آهک کل و خواص فیزیکوشیمیایی دارای تنوع کافی بوده انتخاب گردید. طرح در قالب فاکتوریل بر پایة کاملا تصادفی با 42 تیمار در 3 تکرار اجرا شد، که عامل اول انواع مختلف خاک (21 نمونه خاک) و عامل دوم دو سطح فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل (صفر و 46 کیلوگرم پنتا اکسید فسفر) بود. در طول فصل رشد از بزرگترین برگ‌های رسیده نمونه‌گیری و فسفر کل اندازه‌گیری و همچنین صفات مورفولوژیکی و عملکردی تعیین شد. در نهایت سطح مناسب فسفر با روش تصویری کیت- نلسون برای دستیابی به 95 درصد عملکرد نسبی وزن سبز، وزن خشک و درآمد ناخالص نسبی، 14 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک (ppm) تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, سطح مناسب فسفر, توتون, روش تصویری کیت ـ نلسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049570,
author = {قلی زاده, عبدالغفور and خراسانی, رضا and کریمی, علیرضا and عبدالرحیم مهدوی and غلامرضا مرادی},
title = {تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {سطح مناسب فسفر، توتون، روش تصویری کیت ـ نلسون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی
%A قلی زاده, عبدالغفور
%A خراسانی, رضا
%A کریمی, علیرضا
%A عبدالرحیم مهدوی
%A غلامرضا مرادی
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]