چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور )

نویسندگان: عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , مهیار مشتاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی وضعیت پتاسیم در خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، شکل‌های مختلف پتاسیم (پتاسیم محلول، پتاسیم تبادلی، پتاسیم غیر‌تبادلی و پتاسیم ساختمانی) به همراه پتاسیم تیزاب سلطانی اندازه‌گیری و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که خاک‌های استان گیلان از نظر تمام شکل‌های پتاسیم دارای کمترین مقدار بودند. استان مازندران از نظر شکل‌های محلول، غیر‌تبادلی و تیزاب سلطانی و استان گلستان از نظر شکل‌های ساختمانی و کل دارای بیشترین مقدار بودند، که به طور عمده به دلیل بیشتر بودن مقدار رس و سیلت در خاک‌های مازندران و گلستان می‌باشد. بین شکل‌های مختلف پتاسیم به جز پتاسیم محلول رابطه معنی‌دار مثبت با درصد‌های شن و سیلت و رابطه منفی با درصد رس در سطح 1 درصد مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, شکل‌های مختلف پتاسیم, توتون, تیزاب سلطانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049572,
author = {قلی زاده, عبدالغفور and کریمی, علیرضا and خراسانی, رضا and فرهاد خرمالی and مهیار مشتاقی},
title = {بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {شکل‌های مختلف پتاسیم، توتون، تیزاب سلطانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور
%A قلی زاده, عبدالغفور
%A کریمی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%A فرهاد خرمالی
%A مهیار مشتاقی
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]