چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( مقایسه کارایی RMSE و NRMSE برای محاسبه مقدار مؤثر خطای مدل‌هایی با مجموعه داده‌های آموزش متفاوت )

نویسندگان: هادی حدادیان سنو , علیرضا کریمی , عیسی اسفندیاپور بروجنی , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه کارایی RMSE و NRMSE برای محاسبه مقدار خطای مؤثر یک مدل زمین‌آماری با دامنه متفاوت مجموعه داده‌های آموزش بود. در این مطالعه، 151 نمونه مورد استفاده قرار گرفت. با کاهش تعداد نمونه آموزشی، تغییر قابل توجهی در شاخص RMSE ایجاد‌ نشد. از سوی دیگر، تفاوتی بین روش‌های اعتبارسنجی جک‌نایف و ارزیابی متقاطع وجود نداشت. در مقابل، شاخص NRMSE، با توجه به حذف تأثیر دامنه داده‌های به‌کار رفته در آموزش و ارزیابی مدل، با کاهش تعداد نمونه آموزش مدل، مقدار مؤثر خطا در روش جک‌نایف افزایش و در روش ارزیابی متقاطع کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, اعتبارسنجی, تغییرات مکانی, مدل‌سازی, خطای مؤثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049578,
author = {حدادیان سنو, هادی and کریمی, علیرضا and عیسی اسفندیاپور بروجنی and حق نیا, غلامحسین},
title = {مقایسه کارایی RMSE و NRMSE برای محاسبه مقدار مؤثر خطای مدل‌هایی با مجموعه داده‌های آموزش متفاوت},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {اعتبارسنجی، تغییرات مکانی، مدل‌سازی، خطای مؤثر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه کارایی RMSE و NRMSE برای محاسبه مقدار مؤثر خطای مدل‌هایی با مجموعه داده‌های آموزش متفاوت
%A حدادیان سنو, هادی
%A کریمی, علیرضا
%A عیسی اسفندیاپور بروجنی
%A حق نیا, غلامحسین
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]