دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی , 2014-03-04

عنوان : ( مقایسه سبک های دفاعی وجهت گیری مذهبی دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی مشهد )

نویسندگان: فائزه محرومی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه سبک های دفاعی و جهت گیری مذهبی ( درونی – بیرونی ) در دانشجویان دانشگاه های دولتی وغیردولتی انجام شد. روش : در این مطالعه ی توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای ، تعداد 180 نفر از دانشجویان زن و مرد دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر مشهد(71 دانشجو از دانشگاه دولتی و 109 دانشجو از دانشگاه غیردولتی) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. تمامی آزمودنی ها با دو آزمون جهت گیری مذهبی آلپورت و سبک های دفاعی آندروز و همکاران مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها : در بررسی سبک های دفاعی و جهت گیری مذهبی دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی ، از آزمون تی مستقل استفاده شد نتایج تفاوت معناداری را در میزان استفاده از سبک دفاعی رشد نایافته بین دو دانشگاه نشان می دهد،دانشجویان دانشگاه غیردولتی بیش از دانشجویان دانشگاه دولتی از سبک دفاعی رشد نایافته استفاده می کنند.بین سبک های مقابله ای رشد یافته و روان آزرده در دو دانشگاه تفاوت معناداری مشاهده نشد. در بررسی جهت گیری مذهبی در دو دانشگاه ، نتایج آزمون نشان می دهد دانشجویان دانشگاه دولتی نسبت به دانشگاه غیردولتی جهت گیری مذهبی درونی تری دارند و دانشجویان دانشگاهغیردولتی نسبت به دانشجویان دانشگاه دولتی جهت گیری مذهبی بیرونی تری دارند نتیجه گیری : بین دانشگاه های دولتی و غیردولتی از جهت ، جهت گیری مذهبی ( درونی – بیرونی) تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین ازجهت سبک دفاعی رشد نایافته هم این تفاوت معنادار بود . با توجه به نقش جهت گیری مذهبی و سبک های دفاعی در سلامت جسمانی و روانی به نظر می رسد بهتر باشد مسئولین جامعه ، به ویژه مسئولین فرهنگی دانشگاه ها به این امر توجه ویژه ای نمایند و برنامه های خاصی در این راستا پیش بینی نمایند.

کلمات کلیدی

, جهت گیری مذهبی , سبک های دفاعی , دانشجویان , دانشگاه های دولتی و غیردولتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049601,
author = {محرومی, فائزه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {مقایسه سبک های دفاعی وجهت گیری مذهبی دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {جهت گیری مذهبی ، سبک های دفاعی ، دانشجویان ، دانشگاه های دولتی و غیردولتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه سبک های دفاعی وجهت گیری مذهبی دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی مشهد
%A محرومی, فائزه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی
%D 2014

[Download]