سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زناشویی بر تعارضات زناشویی در زنان )

نویسندگان: نازلی پناهی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زناشویی بر تعارضات زناشویی زنان است. روش تحقیق حاضر شبه ازمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره ناحیه 6 شهر مشهد می باشد. نمونه پژوهش به حجم 03 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تعارضات زناشویی فرم تجدید نظر شده استفاده گردید. داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه تحلیل شد، علاوه بر این به منظور بررسی سوال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج SPSS پژوهش ،داده ها به روش تحلیل کوواریانس تک متغیره به کمک نرم افزار پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان تاثیر معناداری دارد

کلمات کلیدی

, آموزش گروهی مهارت های زناشویی, تعارضات زناشویی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049602,
author = {نازلی پناهی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زناشویی بر تعارضات زناشویی در زنان},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {آموزش گروهی مهارت های زناشویی، تعارضات زناشویی، زنان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زناشویی بر تعارضات زناشویی در زنان
%A نازلی پناهی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]