سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( مقایسه تاب آوری،سخت کوشی در بین دختران فراری،بی سرپرست و عادی در سطح مشهد )

نویسندگان: عاطفه قوتی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی تاب آوری و سخت کوشی در بین دختران فراری، بی سرپرست و عادی و فراری است. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش را دختران فراری، بی سرپرست و عادی تشکیل می دهند. حجم نمونه مورد مطالعه شامل30 دختر فراری، 31 دختر بی سرپرست و 39 دختر عادی بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه سخت کوشی دکتر بشارت و تاب آوری کونور و دیویدسون استفاده گردید. برای تحلیل آماری داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که بین تاب آوری دختران فراری، بی سرپرست و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی از لحاظ سخت کوشی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, تاب آوری, سخت کوشی, دختران فرار و بی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049604,
author = {عاطفه قوتی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {مقایسه تاب آوری،سخت کوشی در بین دختران فراری،بی سرپرست و عادی در سطح مشهد},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {تاب آوری، سخت کوشی، دختران فرار و بی سرپرست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاب آوری،سخت کوشی در بین دختران فراری،بی سرپرست و عادی در سطح مشهد
%A عاطفه قوتی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]