چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-08

عنوان : ( تأثیر اسید هیومیک، اسید فولویک و AQS برکاهش زیستی آهن فریک در خاک آهکی )

نویسندگان: ستاره شریفی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , نسرین قربانزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند کاهش زیستی آهن فریک نقشی کلیدی در چرخه آهن در اکوسیستم‌های مختلف ایفا می‌کند. در این پژوهش اثر اسید هیومیک، اسید فولویک و AQS به‌عنوان ناقل الکترون در فرآیند کاهش زیستی آهن فریک توسط باکتری شونلا در خاک آهکی مورد بررسی قرار گرفت. پس از گذشت 25 روز از فرآیند کاهش زیستی، مقدار آهن فرو محلول در تیمار دارای ناقل الکترون AQS نسبت به تیمار شاهد 10 درصد افزایش نشان داد. اما مقدار آهن فرو محلول در تیمارهای حاوی اسید هیومیک و اسید فولویک افزایش معنی‌داری را نسبت به تیمار شاهد نشان نداد. مقدار آهن فرو قابل استخراج با اسید در حضور هر سه ناقل افزایش معنی‌داری را نسبت به تیمار شاهد نشان داد. بیشترین مقدار آهن قابل استخراج با اسید در حضور ناقل AQS مشاهده شد که پس از گذشت 30 روز از فرآیند کاهش زیستی به 2/3 میلی‌گرم بر گرم رسید.

کلمات کلیدی

, آهن فریک, باکتری کاهنده آهن, کاهش زیستی, ناقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049606,
author = {شریفی, ستاره and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا and نسرین قربانزاده},
title = {تأثیر اسید هیومیک، اسید فولویک و AQS برکاهش زیستی آهن فریک در خاک آهکی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {آهن فریک، باکتری کاهنده آهن، کاهش زیستی، ناقل الکترون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر اسید هیومیک، اسید فولویک و AQS برکاهش زیستی آهن فریک در خاک آهکی
%A شریفی, ستاره
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A نسرین قربانزاده
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]