دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی , 2015-02-18

عنوان : ( اثرات آللوپاتیک عصاره برگ زردالو (Prunus armeniaca L) بر جوانه زنی و رشد اولیه گندم (Triticum astivum)، ذرت(Zea mays) و چاودار (Secale montanum) )

نویسندگان: محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین اثرات آللوپاتیک عصاره برگ گیاه زردآلو روی خصوصیات جوانه زنی علف هرزچاودار و همچنین گیاهان زراعی ذرت وگندم ، آزمایشی در سال 1393 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف 50 و100 عصاره بود. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره آبی برگ زردآلو بر خصوصیات جوانه زنی و رشدگیاهچه علف هرز چاودار و گیاهان زراعی گندم وذرت دارای اثرات بازدارنده است، به طوری که با افزایش غلظت عصاره برگ زردآلو، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی،وزن تر ساقه چه و ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه، طول ریشه چه وساقه چه و آندوسپرم مصرفی بذرگیاهان کاهش یافت. در این آزمایش اثر آللوپاتیکی عصاره برگ زردآلو بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت اغلب معنی دار نبود ولی روی گیاه چاودار عمدتا معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, آللوپاتیک, زردآلو, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049611,
author = {اسمعیلی فریمان, محترم and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {اثرات آللوپاتیک عصاره برگ زردالو (Prunus armeniaca L) بر جوانه زنی و رشد اولیه گندم (Triticum astivum)، ذرت(Zea mays) و چاودار (Secale montanum)},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آللوپاتیک، زردآلو، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات آللوپاتیک عصاره برگ زردالو (Prunus armeniaca L) بر جوانه زنی و رشد اولیه گندم (Triticum astivum)، ذرت(Zea mays) و چاودار (Secale montanum)
%A اسمعیلی فریمان, محترم
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
%D 2015

[Download]